Kontakt

Cecilia Krook
Verksamhetsledare VuxenSam
Telefon: 0498-26 91 52
E-post: cecilia.krook@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

VuxenSam - samverkan kring vuxna och äldre

För att möjliggöra samverkan och förvaltningsövergripande samarbete finns samverkansstrukturen VuxenSam.

Medarbetare i framför allt två av Region Gotlands förvaltningar möter dagligen i sitt arbete vuxna och äldre i riskgrupper med komplexa problem och behov av sammansatt stöd. Oftast löser respektive verksamhet de frågor som uppkommer på egen hand, men det finns frågor och situationer där flera verksamheter behöver hjälpas åt för att det ska bli bra. Ibland behöver frågor samordnas även på ledningsnivå.

 

VuxenSams målgrupp

Vuxna och äldre med komplexa problem i behov av sammansatt stöd är inte någon enhetlig grupp. Det kan vara vuxna och äldre med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, missbruk och beroende eller vuxna och äldre som lever i social utsatthet.

 

VuxenSams struktur

VuxenSam är en del av Regional samverkans- och stödstruktur. VuxenSam leds på en strategisk nivå som innefattar berörda förvaltningschefer, regiondirektör, enhetschef för social hållbarhet och verksamhetsledare för VuxenSam. VuxenSams operativa del består av förvaltningschefer och avdelningschefer och ett Vuxennätverk, forum där chefer närmare verksamheterna möts. Därtill sätts arbetsgrupper ihop kring specifika utvecklingsområden, arbetsgrupperna leds av verksamhetsledaren.

 

Verksamhetsledare

För VuxenSam finns en verksamhetsledare. Verksamhetsledaren ska vara dialogpartner och länk mellan nationell, regional och lokal nivå så att initiativ fångas från såväl verksamheter som nationella institutioner.

Verksamhetsledaren är anställd av regionstyrelseförvaltningen och har i uppgift att:

 

  • omvärldsspana
  • ta fram kunskapsunderlag till politiker och andra beslutsfattare
  • implementera och följa upp beslut
  • fånga upp behov av samverkan/utveckling
  • initiera, driva och leda förbättringsarbeten där verksamheter från två eller flera förvaltningar ingår
  • hålla i och arrangera förvaltningsövergripande utbildningar
  • bidra till att regionens resurser nyttjas på mest effektiva vis.

 

Vilka utvecklingsområden verksamhetsledaren ska fokusera på beslutas av styrgruppen för RSS och fastställs i årlig aktivitetsplan.