Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Del av Visby Bogen 1, Visby Gråbo 1:3 och Visby Mässen 1 samt Visby Ventilen 1

Syfte med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till en förtätning med 
bostadsbebyggelse, i form av flerbostadshus, inom och i anslutning till befintligt 
bostadsområde på fastigheten Visby Bogen 1 i Gråbo.

Planområdets läge

Planområdet omfattar norra delen av Visby Bogen 1, del av Visby Gråbo 1:3 och Visby Mässen 1 samt hela Visby Ventilen 1:1.

Tidplan

Regionstyrelsen beslutade 2019-10-23 § 289 att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att påbörja planarbetet med Kuststaden Projektutveckling AB som utförare under förutsättning att förstudie avseende del av Gråbo/Furulund godkänns 2019-10-23 § 291. Regionfullmäktige beslutade 2019-11-18 § 290 att godkänna förstudien.

Detaljplan för området var ute på samråd under perioden 2023-02-20 till 2023-03-20.
Arbete pågår nu med att bearbeta förslaget för en kommande granskning.
 

Ärendenummer

MBN 2019/9893

Frågor besvaras av

Planarkitekt Stina Wester
tel. 0498-269174

Planhandlingar - samråd

Utredningar

Undersökning om betydande miljöpåverkan (BMP)