Kontakt

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19

Claudia Castillo, tfn 0498-269391

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vattenskyddsområde i Roma

I Roma finns det tre kommunala vattentäkter som försörjer delar av Roma och Dalhem. Vattentäkterna omfattas inte av något vattenskyddsområde. För att skydda vattentäkterna har Tekniska nämnden beslutat om att vattenskyddsområde med föreskrifter ska inrättas.

Informations- och dialogmöte nr 1 hölls måndagen den 1 juni på Lövsta kring kommande arbete med inrättande av vattenskyddsområde och föreskrifter. 11 intresserade deltog som representerade fastighetsägare, lantbruk och Gothemsåns vattenråd. Deltagarna hade mycket synpunkter och frågor kring arbetet.

Informations- och dialogmöte nr 2 hölls på Lövsta måndagen den 23 november 2015. På mötet presenterades ett förslag till vattenskyddsområde för Romas kommunala vattentäkter. Likaså presenterades en riskinventering och en riskanalys. Det var mycket diskussion och frågor på mötet. En sammanställning har gjorts i anteckningar som finns under ”Dokument”.

En sammanställning av provtagning på vatten från Romabrunnarna finns nu under ”Dokument”. Sammanställning har skett av de analysresultat som finns för de enskilda brunnarna. Sammanställning för provtagning av bekämpningsmedel gäller dock blandprov på råvatten från alla brunnar då det är den provtagning som finns.

Information om borrhålen vid Busarve har tagits fram och borrhålen har även filmats för att kontrollera att skyddsrören (eller foderrören) är hela. Sammanställningen finns under "Dokument". Skyddsrören bedöms vara hela och de är förankrade ca 1,2 m ner i fast berg. Detta bedömdes vara tillräckligt 1975 då borrning utfördes. Filmning visar att vatten först rinner in drygt 2 m ner i fast berg. Enligt dagens vägledning från SGU till brunnsborrare, rekommenderas att skyddsrör sätts ner minst 2 meter i fast berg.

Regionens konsult har reviderat ansökan om nytt vattenskyddsområde (se under Dokument). Ansökan innehåller nu ett något reviderat vattenskyddsområde samt förslag till föreskrifter.

Informations- och dialogmöte nr 3 hölls i Grönt Centrums gymnastiksal tisdagen den 23 februari 2016. Ett 30-tal intresserade deltog. Merparten av deltagarna var markägare och lantbrukare. Minnesanteckningar och Swecos presentation finns under Dokument.

LRF Gotland har under mars 2016 inkommit med synpunkten att en samhällsekonomisk analys bör göras innan förslag till nytt vattenskyddsområde med föreskrifter går ut på samråd. Frågan har behandlats av Tekniska nämnden under maj. Tekniska nämnden beslutade att ge teknikförvaltningen i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys. Samråd kommer att avvakta denna komplettering.

Samhällsekonomisk analys av införande av vattenskyddsområde med föreskrifter i Roma Busarveområdet genomfördes under 2017. Inför framtagandet av den samhällsekonomiska analysen utfördes även omfattande Macro DB simuleringar av spridning av bekämpningsmedel från jordbruksmark. Rapporten redovisades för Tekniska nämnden januari 2018. Rapporten finns under Dokument nedan.

Rapport från samhällsekonomisk analys remitterades under februari 2018 till miljö- och hälsoskyddsnämnden samt LRF Gotland för yttrande. Information om inkomna yttranden över den samhällsekonomiska analysen lämnades vid tekniska nämnden den 30 maj 2018.

VA-plan med delplaner fastställdes av Tekniska nämnden 2018-11-21 (TN §272).

För Roma anges i VA-planen att ”En utredning med fältundersökningar rekommenderas där förutsättningarna för utvecklad lokal dricksvattenproduktion, såväl råvatten som vattenverk, jämförs med investering för anslutning till Visby eller Tofta av dricksvatten, men även spillvatten. Syftet är att skapa grund för investeringsbeslut som skapar en långsiktigt hållbar lösning i alla berörda avseenden.” Tidplan för detta arbete är 2018-2020. Arbete med vattenskyddsområde för befintlig och/eller kompletterande /alternativa brunnar är planerat till år 2021-2029 (om aktuellt).

Aktuellt

Utredning av utvecklad lokal dricksvattenproduktion i Roma har påbörjats. I avvaktan på beslut om eventuell utveckling av vattentäkt/er kring Roma pausas arbete med vattenskyddsområde.