Kontakt

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19

Claudia Castillo, tfn 0498-269391

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vattenskyddsområde i Kappelshamn

I Kappelshamn finns det 3 kommunala vattentäkter som försörjer Kappelshamnsområdet. Vattentäkterna omfattas inte av något vattenskyddsområde. För att skydda vattentäkterna har Tekniska nämnden beslutat att vattenskyddsområde samt föreskrifter behöver inrättas.

Arbetet med att ta fram ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter har påbörjats. Ett inledande informations- och dialogmöte hölls på Folkets hus i Kappelshamn tisdagen den 5 april, om kommande vattenskyddsområde och föreskrifter för Kappelshamns kommunala grundvattentäkter. Ca 20 intresserade deltog. Många av deltagarna var fritidshus/villaägare men även lantbrukare, skogsägare samt verksamhetsutövare inom stenindustrin var representerade. Under fliken ”Dokument” finns: inbjudan, presentationer, mötesanteckningar samt sammanställning av brunnsinformation och utförd provtagning.

Inga synpunkter har inkommit från fastighetsägare m.fl. efter dialogmötet.

Teknikförvaltningen såg efter vattenbristen under sommaren 2016 ett behov av att se över vattenförsörjningen på hela norra Gotland. I avvaktan på översynen pausades arbete med införande av vattenskyddsområde.

VA-plan med delplaner fastställdes av Tekniska nämnden 2018-11-21 (TN §272). För Kappelshamnsområdet anges följande:

Nuvarande abonnenter i Kappelshamn utnyttjar nuvarande kapacitet till max. Förutsättningar finns att utveckla den allmänna VA-anläggningen lokalt för att möjliggöra eventuell utökning av verksamhetsområdet. SGU har identifierat Kappelshamn som ett område med gynnsamma förutsättningar för att kunna förstärka grundvattentillgången genom infiltration av ytvatten. Samtidigt finns en materialtäkt i närheten av vattentäkten som har planer på att utöka sin verksamhet närmare vattentäkten. Åtgärder för att stärka skyddet av vattentäkten är angeläget. Vattensparande åtgärder bör också prioriteras för att inte behovet av åtgärder för förstärkning av dricksvattenkapaciteten ska bli akut. Vattensparande åtgärder är dock inte en permanent lösning.

Om det uppstår ett behov av att ansluta ytterligare bebyggelse, som idag ligger utanför verksamhetsområdet, behöver kapaciteten i den allmänna VA-anläggningen öka. Beroende på när i tid det blir aktuellt att förstärka kapaciteten i Kappelshamn kan en försörjning kopplad till Lärbro/Slite vara ett rimligt alternativ, förutsatt att tillräcklig kapacitet har skapats i dricksvattenförsörjningen i Lärbro/Slite.

Tidplan för vattenskyddsområde (om aktuellt efter utredningar) är satt till 2021-2029).

Aktuellt

Arbete med införande av vattenskyddsområde avvaktar utredning av förutsättningar för lokal VA-försörjning i Kappelshamn.