Kontakt

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19

Claudia Castillo, tfn 0498-269391

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bästeträsk vattenskyddsområde

Bästeträsk är sedan 2015 råvattentäkt för beredning av kommunalt dricksvatten till Fårösund. För att skydda vattentäkten har Tekniska nämnden beslutat om att vattenskyddsområde med föreskrifter ska inrättas.

Ett första förslag till ansökan sammanställdes i maj 2015 där det framgår hur Bästeträsk ska få ett långsiktigt skydd. I ansökan angavs skyddsområdets storlek samt förslag till föreskrifter.

Informations- och dialogmöte hölls torsdagen den 28 maj 2015 i Bunge församlingshem kring förslag till ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter.

Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Bästeträsk har därefter reviderats bland annat med avseende på de synpunkter som har lämnats vid dialogmötet. Tekniska nämnden beslutade den 23 mars 2016 att ett formellt samråd ska påbörjas med det framtagna förslaget. Skriftligt samråd påbörjades i början av april 2016 med myndigheter och fastighetsägare mm. Se reviderad ansökan under Dokument, version 2.1.

Samrådsmöte med representanter för politiska partier, olika föreningar mm hölls den 19 april och med fastighetsägare mm den 20 april 2016. Se anteckningar från mötena under Dokument.

Kommunicering/samråd med fastighetsägare, myndigheter, organisationer och rättighetshavare genomfördes under 2016. Flera myndigheter framförde att det fanns behov av att utföra en riskanalys av bete vid strandkanten. En fördjupad riskbedömning genomfördes därför under 2017 av Statens veterinärmedicinska klinik. I samrådet har även andra synpunkter lämnats som har föranlett behov av revidering av ansökan.

En reviderad ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Bästeträsk färdigställdes i maj 2018 (se version 3.1 under Dokument). Likaså har en samrådsredogörelse gjorts som omfattar samtliga inkomna synpunkter och bemötande över dessa (samrådsredogörelse 2018-04-30 under Dokument).

Möjlighet gavs t.o.m. 2018-08-31 att lämna ytterligare synpunkter på ansökan samt samrådsredogörelsen. Synpunkter/svar har kommit in från fem myndigheter, en förening samt tre fastighetsägare.

Synpunkter samt bemötande av dessa redovisas i dokumentet Synpunkter på samrådsredogörelse (se under Dokument). Inkomna synpunkter har inte medfört några ytterligare ändringar av föreslaget vattenskyddsområde eller föreskrifter.

Ansökan om vattenskyddsområde med föreskrifter för Bästeträsk ytvattentäkt behandlades av Tekniska nämnden 20 februari 2019 (TN § 51). Tekniska nämnden beslutade att bordlägga ärendet till dess tillståndsprövning av kalkstensbrott inom området slutligen har avgjorts.

Den 1 april 2019 meddelar högsta domstolen att prövningstillstånd inte medges för Nordkalk, resp. SMA Mineral gällande ansökningar om tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet i Bunge. Mark- och miljööverdomstolens avgöranden om avslag står därmed fast.

Tekniska nämnden beslutade den 28 augusti 2019 att föreslå Regionfullmäktige att besluta om vattenskyddsområde och föreskrifter för Bästeträsk i enlighet med framtaget förslag i ansökan, version 3:1 (se Tekniska nämndens beslut nedan).

Regionfullmäktige beslutade den 18 november 2019 om vattenskyddsområde och föreskrifter för Bästeträsk. Kungörelse utfördes mellan den 30 november och 23 december 2019 i Gotlands Allehanda och Gotlandstidningar. Inga överklagningar har registrerats. Beslutet är därmed lagakraftvunnet.

Föreskrifterna gäller från och med den 1 januari 2020. . Befintliga verksamheter som omfattas av förbud, tillstånd eller anmälan enligt föreskrifterna får fortsätta till och med den 1 januari 2021 innan de upphör alternativt lämnar in en ansökan eller anmälan till miljönämnden.

Aktuellt

Information om det nya vattenskyddsområdet och föreskrifterna har den 7 februari 2020 skickats ut till alla fastighetsägare m.fl. inom skyddsområdet.

För att få en bättre bild över nuvarande eventuella risker inom Bästeträsk vattenskyddsområde ska även alla fastighetsägare m.m. inom skyddsområdet svara på frågor i en e-tjänst. Frågorna gäller bland annat uppvärmningssystem, avlopp, verksamheter och hur de bedrivs. Det är viktigt att alla berörda svarar på enkäten.