Kontakt

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19

Claudia Castillo, tfn 0498-269391

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vattenskyddsområde i Åminne

I Åminne finns det en kommunal vattentäkt som försörjer Åminneområdet. Vattentäkten omfattar flera bergborrade brunnar. Vattendom för vattentäkten meddelades av mark- och miljödomstolen under 2015. Vattentäkten omfattas ännu inte av något vattenskyddsområde. För att skydda vattentäkten har Tekniska nämnden beslutat att vattenskyddsområde samt föreskrifter behöver inrättas.

Arbetet med att ta fram ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter har inletts med ett informations- och dialogmöte på Gothem logi tisdagen den 15 mars 2016 om kommande vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminnes kommunala grundvattentäkter. Ca 70 intresserade deltog. Merparten av deltagarna var fritidshus/villaägare men även lantbrukare, skogsägare samt LRF var representerade. Under fliken "Dokument" finns: inbjudan, presentationer, mötesanteckningar samt sammanställning av utförd provtagning. Inga synpunkter har inkommit från fastighetsägare m.fl. efter dialogmötet.

För att få ett bättre underlag i arbetet har jordprovtagning i mark utförts i 5 utvalda punkter. Rapport efter provtagning finns under "Dokument".

För att få ytterligare information har beräkning skett med programmet MacroDB i anslutning till några provtagningspunkter. Syftet har varit att bedöma om olika typer av bekämpningsmedel är möjliga att använda utan risk för förorening av grundvattnet. Rapport efter simuleringarna finns under ”Dokument”.

Informations- och dialogmöte nr 2 om ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne hölls den 28 november 2019 i Gothems bygdegård. Ett 20-tal personer deltog. Vid mötet presenterades ett utkast till ansökan. Information gavs om bakgrunden till det föreslagna vattenskyddsområdet med tre skyddszoner. Vidare redovisades förslag till föreskrifter som bedöms behövas för att minska risker för påverkan av vattentäkten i Åminne. Se anteckningar och presentationer under "Dokument" nedan.

Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne vattentäkt reviderades något efter dialogmöte nr 2. Ärendet behandlades vid Tekniska nämnden 2020-03-18. Tekniska nämnden beslutade att förslag till ansökan nu ska gå ut på formellt samråd (se nedan).

Aktuellt

Samråd har påbörjats med myndigheter, föreningar, fastighetsägare mm. Samtliga fastighetsägare inom föreslaget skyddsområde kommuniceras med delgivning.

Berörda och andra intresserade har möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ansökan. Se ansökan, sammanfattning av ansökan m m under Dokument nedan. Ansökan finns även tillgänglig i Receptionen på Visborgsallén 19. Synpunkter ska senast den 15 juni 2020 skickas till registrator-tn@gotland.se eller till Region Gotland, Teknikförvaltningen, 621 81 Visby. Ange diarienummer: TN 2019/838. 

Vid frågor: skicka e-post till vattenskydd@gotland.se (ange Åminne VSO) eller kontakta handläggare Claudia Castillo, tel 0498-269391.