Kontakt

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19

Claudia Castillo, tfn 0498-269391

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vattenskyddsområde i Åminne

I Åminne finns det en kommunal vattentäkt som försörjer Åminneområdet. Vattentäkten omfattar flera bergborrade brunnar. Vattendom för vattentäkten meddelades av mark- och miljödomstolen under 2015. För att skydda vattentäkten har Tekniska nämnden beslutat att vattenskyddsområde samt föreskrifter behöver inrättas.

Arbetet med att ta fram ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter inleddes med ett informations- och dialogmöte på Gothem logi tisdagen den 15 mars 2016 om kommande vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminnes kommunala grundvattentäkter. Ca 70 intresserade deltog. Merparten av deltagarna var fritidshus/villaägare men även lantbrukare, skogsägare samt LRF var representerade. Under fliken "Dokument" finns: inbjudan, presentationer, mötesanteckningar samt sammanställning av utförd provtagning. Inga synpunkter har inkommit från fastighetsägare m.fl. efter dialogmötet.

För att få ett bättre underlag i arbetet har jordprovtagning i mark utförts i 5 utvalda punkter. Rapport efter provtagning finns under "Dokument".

För att få ytterligare information har beräkning skett med programmet MacroDB i anslutning till några provtagningspunkter. Syftet har varit att bedöma om olika typer av bekämpningsmedel är möjliga att använda utan risk för förorening av grundvattnet. Rapport efter simuleringarna finns under ”Dokument”.

Informations- och dialogmöte nr 2 om ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne hölls den 28 november 2019 i Gothems bygdegård. Ett 20-tal personer deltog. Vid mötet presenterades ett utkast till ansökan. Information gavs om bakgrunden till det föreslagna vattenskyddsområdet med tre skyddszoner. Vidare redovisades förslag till föreskrifter som bedöms behövas för att minska risker för påverkan av vattentäkten i Åminne. Se anteckningar och presentationer under "Dokument" nedan.

Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne vattentäkt reviderades något efter dialogmöte nr 2. Ärendet behandlades vid Tekniska nämnden 2020-03-18. Tekniska nämnden beslutade att förslag till ansökan nu ska gå ut på formellt samråd (se nedan).

Samråd har under vår/sommar 2020 genomförts med myndigheter, föreningar, fastighetsägare m.m. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse (se nedan). Det har kommit in många värdefulla synpunkter som har lett till ändringar, tillägg och förtydligande av föreskrifterna och viss mindre justering av skyddsområdet. Uppdatering har skett av ansökan i enlighet med de justeringar som framgår av samrådsredogörelsen.

Tekniska nämnden beslutade den 21 oktober 2020 att föreslå Regionfullmäktige att besluta om vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne grundvattentäkt i enlighet med framtaget förslag i ansökan, slutversion 2020-09-18 (se nedan).

Information om samrådsredogörelse och Tekniska nämndens beslut skickades i november 2020 ut till de myndigheter och fastighetsägare mm som har lämnat synpunkter.

Regionfullmäktige beslutade den 22 februari 2021 om vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne grundvattentäkt (se beslut nedan). Kungörelse publicerades den 6 mars 2021 i Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar.

Information om det nya vattenskyddsområdet och föreskrifterna skickades den 14 april 2021 ut till alla fastighetsägare m m inom skyddsområdet. För att få en bättre bild över nuvarande eventuella risker inom Åminne vattenskyddsområde har alla fastighetsägare mm inom skyddsområdet även fått svara på frågor i en e-tjänst. Frågorna gällde bland annat uppvärmnings-system, avlopp, verksamheter och hur de bedrivs.

Aktuellt

Under vintern/våren 2022 kommer enhet miljö- och hälsoskydd att utföra tillsyn vid vissa verksamheter inom Åminne vattenskyddsområde. Tillsyn kan komma att ske både på plats och digitalt.