Kontakt

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19

Claudia Castillo, tfn 0498-269391

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vattenskyddsområden

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten förutsätter att dricksvattenförekomster skyddas. Ett vattenskyddsområde syftar till att ge vattentäkten ett skydd mot verksamheter eller åtgärder som kan förorena vattentäkten. Skyddet kan gälla både för grundvattentäkter och ytvattentäkter.

Att inrätta vattenskyddsområden är ett av delmålen i de svenska miljökvalitetsmålen, som har beslutats av riksdagen. I EU:s ramdirektiv för vatten ställs det krav på att alla vattentäkter som försörjer mer än 50 personer eller levererar mer än 10 m3 vatten per dygn ska skyddas. Varje vattenskyddsområde har skyddsföreskrifter som talar om hur vattnet ska skyddas. Skyddsföreskrifterna reglerar olika åtgärder genom förbud eller genom krav på anmälan eller tillstånd. T.ex. kan det vara förbjudet att anlägga ny avloppsinfiltration och det kan krävas tillstånd för ny enskild grundvattenbrunn. Ansvar kan dömas ut för den som bryter mot en vattenskyddsföreskrift eller orsakar en skada inom ett vattenskyddsområde (29:2 och 29:2a miljöbalken).

Vattenskyddsarbetet på Gotland

Införande av vattenskyddsområden är ett långsiktigt arbete. Under framtagande av vattenskyddsområde och föreskrifter sker dialog och samråd med t ex markägare, intresseföreningar och myndigheter.

Pågående arbeten med vattenskyddsområden

Pausade arbeten med vattenskyddsområden

Karta över alla vattenskyddsområden och förslag över vattenskyddsområden.