Kontakt

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19

Claudia Castillo, tfn 0498-269391
Magnus Jönsson, tfn 0498-269105

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vattenskyddsområden

De flesta hushåll får sitt dricksvatten från grundvattenbrunnar. Vattnet i marken, det vill säga grundvattnet, måste därför skyddas mot skadliga ämnen som exempelvis spillvatten gödsel, bensin och bekämpningsmedel.

Beslut om vattenskyddsområden

Att inrätta vattenskyddsområden är ett av delmålen i de svenska miljökvalitetsmålen, som har beslutats av riksdagen. I EU:s ramdirektiv för vatten ställs det krav på att alla vattentäkter som försörjer mer än 50 personer eller levererar mer än 10 m3 vatten per dygn ska skyddas. Varje vattenskyddsområde har skyddsföreskrifter som talar om hur vattnet ska skyddas. Skyddsföreskrifterna reglerar olika åtgärder genom förbud eller genom krav på anmälan eller tillstånd. T.ex. kan det vara förbjudet att anlägga ny avloppsinfiltration och det kan krävas tillstånd för ny enskild grundvattenbrunn.

Karta över alla vattenskyddsområden och förslag över vattenskyddsområden.

Vattenskyddsarbetet på Gotland

Införande av vattenskyddsområden är ett långsiktigt arbete. Under framtagande av vattenskyddsområde och föreskrifter sker dialog och samråd med t ex markägare, intresseföreningar och myndigheter. Följande vattenskyddsområden prioriteras för närvarande:

Vattenskyddsområde Status september 2019
Bästeträsk Tekniska nämnden beslutade den 28 augusti 2019 att föreslå Regionfullmäktige att besluta om vattenskyddsområde och föreskrifter för Bästeträsk i enlighet med framtaget förslag i ansökan, version 3:1. Fastställande av vattenskyddsområde och föreskrifter för Bästeträsk planeras ske på Regionfullmäktiges sammanträde den 18 november 2019.
Roma Ansökan om vattenskyddsområde pausas i avvaktan på att utredningar om utvecklad lokal dricksvattenproduktion utförs som kan jämföras med investeringar för anslutning av dricksvatten till Visby eller Tofta.
Åminne Ett förslag till ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter planeras vara klart under 2019.
Kappelshamn Framtagande av ansökan om vattenskyddsområde pausas i avvaktan på utredning av förutsättningar för lokal VA-försörjning.