Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan för del av Hamra Storms 2:4 (Vändburg hamn)


Samrådshandlingar - Förslag till detaljplan för Hamra Storms 2:4 (Vändburg hamn)

Miljö- och byggnämnden gav den 26 augusti 2020 samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd med förslag till detaljplan för rubricerat område (del av fastigheten Hamra Storms 2:4).

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Syftet med planförslaget för Vändburg hamn i Hamra socken är att skapa möjlighet till boende och verksamheter med bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet. Detta illustreras i ett särskilt gestaltningsprogram.

Samfälligheten Hamra S:4 berörs av förslaget.

Samråd med planförslaget skedde under tiden 2020-09-07 t o m 2020-10-19.  Information och tillhörande planhandlingar från samrådet finns att se här.

Synpunkter har inkommit på förslaget och ska  sammanställas och besvaras i en s k samrådsredogörelse. Eventuella revideringar i planhandlingarna kommer att göras och när detta är klart kommer det att redovisas för miljö- och byggnämnden som därefter kan besluta om att gå vidare i detaljplaneprocessen med granskning. I granskningsfasen kommer förslaget igen att presenteras med tillhörande eventuellt reviderade planhandlingar såsom plankarta, planbeskrivning och samrådsredogörelse.

Beslut om förnyad granskning beräknas fattas av miljö- och byggnämnden under hösten 2021.

Frågor besvaras av planchef Anders Rahnberg, tfn 0498-269378 eller e-post: anders.rahnberg@gotland.se

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN