Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vatten- och avloppsplan för Gotland

Region Gotlands tekniska nämnd har beslutat om en vatten- och avloppsplan (VA-plan) som gäller åren 2018-2030. Teknikförvaltningen är ansvarig för VA-planen, men även flera andra förvaltningar berörs. Genom samarbetet som varit nödvändigt antogs VA-strategin av regionfullmäktige i december 2017 för att nå målet som formuleras i ”Vision för Gotlands VA-försörjning 2030”.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. En väl fungerande försörjning av vatten och avlopp skapar avgörande förutsättningar för både boende och samhällsutvecklingen på ön. Dricksvatten, spillvatten och dagvatten kallas samlat för VA-försörjning.

Planen samt 4-sidig folder

På den här sidan finns dels VA-planen med dess bilagor, dels en 4-sidig folder som är en sammanfattning av VA-planen och visar hur dess hållbara och långsiktiga planering av allt arbete ser ut. I dokumentet "VA-plan för Region Gotland" nedan är några kartor borttagna av säkerhetsskäl.
Med ett förändrat klimat, utbyggnader och underhåll kan dock förutsättningar snabbt förändras vilket gör att VA-planen uppdateras kontinuerligt. VA-planen är uppdelad i sju delplaner som sammanfattas i foldern.

15 delområden

Mycket av teknikförvaltningens arbete har de senaste åren ägnats åt att utveckla förutsättningarna på södra Gotland. Därför prioriteras vad som behöver göras för att utveckla försörjningen av dricksvatten och hantering av spillvatten på Fårö, Norr/Östra Gotland och Visby. Hela Gotland är uppdelat i 15 delområden där utvecklingen kräver mer eller mindre omfattande åtgärder.

Kortversion

VA-plan för Region Gotland