Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498 - 26 90 00 växel
E-post: registrator-bun@gotland.se 
eller registrator-gvn@gotland.se

Fler kontaktuppgifter

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ansvarar för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, anpassad grundskola och gymnasieskola, barn- och elevhälsa, kulturskola, ungdomsgårdar samt Region Gotlands utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har cirka 2200 medarbetare.

Nästan 7500 barn och elever i åldrarna 1-16 år finns inom barnomsorgen och skolan. I det kommunala Wisbygymnasiet studerar cirka 1500 elever på 17 olika program.

Den kommunala vuxenutbildningen och SFI (utbildning i svenska för invandrare) har cirka 1500 elever på hel- och deltid under året.

Vuxenutbildning bedrivs även inom Gotlands folkhögskola där man kan studera behörighetsgivande kurser (allmänna kurser) och profilkurser med en inriktning mot ett särskilt ämne eller yrke samt en mångfald av kortare och längre kurser. Verksamheten omfattar cirka 370 studerande på tio linjer.

I utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ingår även Kulturskolan Gotland som har cirka 1250 elever i sin verksamhet,  Fenomenalen Science Center och den öppna ungdomsverksamheten med sju ungdomsgårdar, ett ungkulturhus och fältfritidsledare. 

Inom förvaltningen finns även avdelningen för arbetsliv och etablering som arbetar med arbetsmarknadsinsatser, kommunala feriejobben för ungdomar i åldern 15–18 år samt regionens samlade studie- och yrkesvägledning och mottagandet och etableringen av nyanlända invandrare och kvotflyktingar

Förvaltningen finns representerad i olika strategiska nätverk inom Region Gotland. Bland annat  Samverkansforum barn och unga och Kompetensplattform Gotland.

Förvaltningen finns även med i Finsam Gotland som är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland med uppdraget att samverka kring personer i behov av rehabiliteringsinsatser från två eller flera av de samverkande parterna. Arbetet kring de aktualiserade personerna utförs sedan av verksamheten "Jobbvägen".