Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Synpunkter, klagomål och beröm för förskole- och skolverksamhet, fritidshem och kulturskola

Region Gotlands mål är att erbjuda alla barn, elever/studerande en god lärmiljö och utbildning av hög kvalitet. Därför är dina/era åsikter kring detta viktiga för oss. Både för att vi ska snabbt kunna rätta till fel och brister och för att vi ytterligare ska kunna utveckla vår verksamhet. Det är också viktigt att alla har möjlighet att ha inflytande på verksamheten.  

I skollagen (2010:800 kap 4 § 8) ställs krav att det ska finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

I första hand bör klagomål, beröm eller synpunkter lämnas direkt till förskolan, fritidshemmet, skolan eller rektor/chef som ansvarar för sina enheter. Om du upplever det svårt att framföra det du tycker direkt till verksamheten finns det möjlighet att skicka in det till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen via denna e-tjänst.

Hur lämnar jag synpunkten/klagomålet/berömmet?

För vår hantering underlättar det om du skriver ner det du tycker. Därför ska det på enheter finnas en blankett där du kan skriva ner dina synpunkter, klagomål eller beröm och lämna in. 

Vad händer med det som lämnas in?

Alla synpunkter, klagomål eller beröm som kommer in databehandlas och registreras. De blir därmed en offentlig handling. Undantag görs om ärendet omfattas av sekretess. Eventuella personuppgifter hanteras i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning.

Vem tar hand om synpunkter som kommer in?

Dina synpunkter, klagomål eller beröm  lämnas till den rektor eller förskolechef som ansvarar för verksamheten.

Hur lång tid tar det innan svar kommer?

Vårt mål är att du ska få svar inom fem arbetsdagar under förutsättning av du lämnat kontaktuppgifter. Ibland kan en synpunkt/klagomål vara mer komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid att hantera. 

Vad händer om jag inte är nöjda med svaret?

Om du inte är nöjd med det svar som ges kan du begära att överordnad chef gör en förnyad prövning av ärendet.

Kontaktuppgifter

Det går bra att vara anonym, men vi har då ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkt/klagomål/beröm. I de fall du önskar svar behöver vi din e-postadress, telefonnummer eller adress.


Rutin för synpunkts- och klagomålshantering

  • Inkommen synpunkt, klagomål eller beröm registreras/diarieförs och blir därmed en offentlig handling. Undantag görs om ärenden omfattas av sekretess.
  • Bedömning sker om vem som ska hantera ärendet. Är synpunkten eller klagomålet av allvarligare art, riktade till en enskild person med mera – ska ärendet lämnas över till närmaste chef. Handlar ärendet om kränkande behandling lämnas ärendet över till
  • Skriftligt svar ges till den som lämnat in synpunkten/ klagomålet att det inkommit och vem som är handläggare.
  • Handläggare skriver svar till den som lämnat in synpunkten/ klagomålet. 
  • I de fall som ärendet går till förvaltningens ledningsgrupp eller till nämnden iordningsställer nämndsekreteraren svar till den som lämnat in synpunkten/klagomålet.
  • Svaren registreras/diarieförs och blir därmed en offentlig handling. Undantag görs om ärenden omfattas av sekretess.
  • Barn- och utbildningsnämnden får information om ärenden som inkommit vid två tillfällen/ år. I de fall ärendet handlar om kränkande behandling får nämden information vid nästkommande sammanträde.