Kontakt

Maja-Malin Ekelöf
Strateg
Telefon: 0498-26 97 71
E-post: maja-malin.ekelof@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bildmontage. Trafikskyltar som visar färjetrafiken mot Nynäshamn och Oskarshamn samt en bild på en flygplansvinge.

Trafikrådet

Kommunikationerna är avgörande för utvecklingen på Gotland. Trafikrådet ska bidra till att främja klimatsmarta och goda kommunikationer till och från samt på Gotland. Rådet representerar invånarnas, näringslivets, myndigheters och organisationers intressen.

Trafikrådets uppdrag

Trafikrådet är ett forum för information och samråd i kommunikationsfrågor som:

  • ska förmedla och inhämta information och kunskap,
  • kan fungera som avstämnings- eller referensgrupp i särskilda frågor eller projekt, exempelvis Länsplan för regional transportinfrastruktur och Regional utvecklingsstrategi,
  • tar fram förslag till gotländska ståndpunkter för flyg- och färjetrafiken och
  • kan initiera andra frågor som aktörerna vill samarbeta om.

Trafikrådets sammansättning

Trafikrådet består av representanter från näringslivet, statliga myndigheter, organisationer, trafikoperatörer, infrastrukturansvariga, länsstyrelsen och Region Gotland. Region Gotland leder arbetet i Trafikrådet. Ordförande och sammankallande är regionstyrelsens ordförande.

Då gotländska ståndpunkter behandlas bjuds en företrädare för respektive parti i regionfullmäktige in för att delta i Trafikrådet. Trafikoperatörerna deltar inte då gotländska ståndpunkter behandlas i Trafikrådet.

Utgångspunkter

Utgångspunkterna för Trafikrådets arbete är den regionala utvecklingsstrategin, de gotländska ståndpunkterna om flyg- och färjetrafiken, länsplanerna för regional transportinfrastruktur och relevanta nationella och regionala mål. 

Läs mer om de gotländska ståndpunkterna här

Arbetsformer

Trafikrådet sammanträder vid behov, dock minst två gånger per år. En särskild styrelse bereder Trafikrådets ärenden, och kan också behandla aktuella frågor mellan Trafikrådets sammanträden.

Mindre arbetsgrupper kan bildas för särskilda ämnesområden.

Bakgrund

Inför 1998 års avtal om färjetrafiken beslutade riksdagen att det samråd som hade utvecklats mellan operatören och främst Gotlands kommun och länsstyrelsen, om taxor och tidtabeller och andra trafik- och servicefrågor, skulle formaliseras. Det ledde till att ett trafikantråd inrättades. Länsstyrelsen ansvarade för Trafikantrådet och det tillhörande Gotlands Flyg- och Färjeråd fram till 2009. Då övertog Region Gotland ansvaret och bildade Trafikrådet. 

Läs mer om de gotländska ståndpunkterna här.