Kontakt

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: alkoholtillstand@gotland.se

Plusgiro: 18 97 50-3
Bankgiro: 339-8328  
Märk betalning med "Ansvar: 1571"

Jörgen Wiss
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 23

Therese Stenbeck
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 32 26

Maria Muskos 
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 14

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Försäljning av tobak och liknande produkter

Om du vill sälja tobak och liknande produkter måste du ha tillstånd för försäljningen från Region Gotland. För att ansöka om att få sälja tobaksprodukter använder du denna e-tjänst: 

 

Ny tobakslag sedan 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 ersattes Tobakslagen och Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare med Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088).

Förändringen innebar bland annat att alla som handlar med tobak ska ha tillstånd och detta gäller både parti- och detaljhandel. Tidigare rökförbud har utvidgats till att nu även gälla vissa platser utomhus dit allmänheten har tillträde såsom lekparker, entréer, inhägnade idrottsanläggningar, uteserveringar och hållplatser. Rökförbudet gäller även elektroniska cigaretter. 

Region Gotland tar ut en ansökningsavgift samt en årlig tillsynsavgift av den som bedriver försäljning av tobak. För ett stadigvarande tillstånd är avgiften 7.000 kronor för tillfälligt tillstånd varierar den mellan 2.500 till 7.000 kronor. 

Förutom att man måste ha ett tillstånd för tobaksförsäljning krävs det även att man uppfyller följande punkter för att få sälja tobak och liknande produkter:

  • försäljningsstället måste ha ett egenkontrollprogram
  • alla förpackningar ska ha svensk varningstext
  • tobaken och nikotinet ska vara beskattat i Sverige
  • kunden måste visa att denne är över 18 år 
  • det ska finnas tydlig information på försäljningsstället som talar om att ingen försäljning sker till personer under 18 år

 

Ansvarsfull försäljning

Åldersgränsen 18 år vid köp av tobak, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare omfattar alla tobaksvaror såsom snus, piptobak, rulltobak, cigaretter, cigarrer, cigariller, alla e-cigaretter och påfyllnadsbehållare med nikotin med undantag för de e-cigaretter utan nikotin som ej går att fylla på. Det är den som säljer som ansvarar för att kontrollera köparens ålder. Dessutom får man inte sälja om man misstänker att varan ska lämnas över till någon som inte fyllt 18 år. Kassapersonalen har ett personligt ansvar och kan straffas om inte försäljningen sker enligt lag. Det är viktigt att personal som säljer dessa produkter får utbildning om vad som gäller.

Du får inte sälja:

  • enstaka cigaretter.
  • till personer som du tror kan ge bort eller sälja varorna till någon under 18 år.
  • om du inte förvissat dig om att personen är över 18 år.

 

Egenkontroll

Den som säljer tobak- och nikotinprodukter ska göra egenkontroll på försäljningen. Det ska med andra ord finnas rutiner för hur lagen ska efterlevas. Butiksägaren ska dokumentera rutinerna skriftligen i ett egenkontrollprogram. Dessutom ska det också beskriva hur personalen får information om gällande lagar och regler kring försäljning. Syftet med egenkontroll och ett egenkontrollprogram är att de ska vara ett stöd för dig i din verksamhet. Egenkontrollprogrammet kan även fungera som en checklista för vad som krävs för att din verksamhet ska följa lagen. Vill du ha tips om hur du utformar ditt egenkontrollprogram så finns vägledning för detta på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

 

Reklam enbart i vissa fall

Reklam för tobaks- och nikotinvaror får inte exponeras hur som helst. Det är förbjudet att göra reklam utanför en butik eller i skyltfönstren. För e-cigaretter är det även förbjudet med reklam på internet, i radio, på TV eller i tidningar. Reklam får finnas i butiken om den inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till köp eller bruk.
 

Tillsyn

Region Gotland bedriver tillsyn på verksamheter som säljer tobak, e-cigaretter, folköl eller vissa receptfria läkemedel. Det innebär att vi kontrollerar att försäljningen sker på ett korrekt sätt och att ett egenkontrollprogram upprättats och hålls levande. Tillsynen sker minst en gång per år och dess primära mål är att ge dig som företagare vägledning och att informera om vad som eventuellt behöver rättas till.


Även polisen är tillsynsmyndighet över tobaks- och nikotinförsäljningen vilket innebär att också polis kan göra oanmälda tillsynsbesök hos verksamheten.

 

Kontrollköp

Kontrollköp från Region Gotland kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person som ser ung ut men som är över 18 år provar om det går att handla tobaksprodukter utan legitimation. Kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Vi kontaktar alltid försäljningsstället efteråt där vi informerar om att kontrollköp har genomförts och hur resultatet blev. Vad som framkommer vid ett kontrollköp kan aldrig leda till en sanktion utan är en grund till dialog med syfte att bland annat förbättra, och vid behov utveckla fungerande rutiner för ålderskontroll. 

 

Tillsynsavgift

Region Gotland tar ut en tillsynsavgift för tillsynen av försäljning av tobak, e-cigaretter, nikotinprodukter, folköl och läkemedel.
 

Följande avgifter gäller:

Försäljning av ett av produktslagen, det vill säga tobak, folköl eller läkemedel: 1 700 kronor per år.


Försäljning av två av produktslagen tobak, folköl eller läkemedel (exempelvis försäljning av tobak och folköl): 2 550 kronor per år.
 

Försäljning av alla tre produktslagen, det vill säga försäljning av tobak, folköl och läkemedel: 3 400 kronor per år. 
 

Försäljning av tobak om verksamheten också har serveringstillstånd: 850 kronor per år.