Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Ordförande
Mats-Ola Rödén(L)
Telefon: 070-447 91 47
E-post: mats-ola.roden01@gotland.se

Samordnare
Elin Lööf
Telefon: 0498-26 90 10
E-post: elin.loof@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är Region Gotlands samverkan med organisationerna som företräder personer med funktionsnedsättning. Rådets arbete bygger på FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Rådet sammanträder 4 gånger per år och är organisatoriskt knutet till regionstyrelsen. Ordförande i rådet väljs av regionstyrelsen. Organisationerna nominerar 7 ledamöter och 7 ersättare som tillsammans med regionstyrelsens utsedda ledamöter utgör tillgänglighetsrådet. Rådet informeras om övergripande planering och större verksamhetsförändringar som berör personer med funktionsnedsättning. Rådet kan vara remissinstans eller ett diskussionsforum för kunskapsutbyte i frågor som berör funktionsnedsattas rättigheter och förhållanden i samhället.

Samrådsgrupper på nämndnivå

Fyra samrådsgrupper för personer med funktionsnedsättning finns på nämndnivå. På samrådsgrupperna hanteras specifika frågor kopplade till förvaltningarnas verksamheter. Se längst ned på sidan för samrådsgruppernas protokoll.

  • Tekniska nämnden samt Miljö- och byggnadsnämnden
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Socialnämnden
  • Regionstyrelsens verksamheter
  • Barn- och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Mötestider 2023

Tillgänglighetsrådet 

15 mars, 23 maj

Samrådsgrupper

Tekniska nämnden samt Miljö- och byggnadsnämnden

16 mars

Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Socialnämnden

13 februari, 2 maj

Regionstyrelsens verksamheter

7 februari, 3 maj, 10 oktober, 7 december

Barn- och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden