Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillgängliga lärmiljöer

Alla barn och elever har enligt lag rätt till likvärdig utbildning. Ett led i att skapa likvärdighet är att göra utbildningen tillgänglig för alla barn och elever. Bland annat genom att göra anpassningar av lärmiljön. Här beskrivs Region Gotlands arbete  med att göra utbildningen mer tillgänglig för alla.

För att fler elever ska klara grundskolan och sin gymnasieutbildning genomför Region Gotland ett brett och genomgripande arbete på att förbättra lärmiljöerna. Det börjar redan i förskolan.

Vad innebär tillgängliga lärmiljöer och tillgänglig utbildning?

  • Med tillgänglig utbildning menas att lärmiljöerna i pedagogiska, fysiska och sociala perspektiv är tillgängliga och anpassade till alla barns och elevers olika behov och förutsättningar.
  • Satsningen på tillgängliga lärmiljöer handlar om att stödja förskola, grundskola och gymnasieskola i detta utvecklingsarbete. Det görs genom att utbilda lärare, rektorer och ledningen för Region Gotlands skolverksamheter. Utbildningen ger kunskap och metoder för att systematiskt värdera vilka områden som verksamheterna behöver utveckla och förbättra.
  • Förbättringarna ska möjliggöra för alla barn och elever att klara sin skolgång, särskilt  barn och elever med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med lång och problematisk skolfrånvaro samt de med psykisk ohälsa kopplat till funktionsnedsättningar.

En kort bakgrund

Utvecklingsarbetet inleddes redan 2016, då det genomfördes en analys av elevernas måluppfyllelse. Analysen visade att vissa elever (mer än andra) löper ökad risk att inte nå läroplanens mål.

År 2017 genomfördes den första utbildningsomgången i ett värderingsverktyg, med Region Gotlands förskolor.

Projektet "Tillgängliga lärmiljöer" startade sedan 2018 och det finansierades och genomförs i samarbete mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Region Gotland.

Arbetet med och implementeringen av tillgängliga lärmiljöer har sedan projektet avslutades våren 2020 fortsatt i verksamheterna.