Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Fotograf: Gunnar Britse

Testbädden Storsudret

Gotland - ett centrum för nya smarta lösningar att minska vattenbristen

Under flera år har Gotland drabbats av stor dricksvattenbrist.
Nu finns Testbädden Storsudret på den allra sydligaste spetsen av Gotland.
Storsudret har varit extra hårt drabbat av vattenbristen. I den unika testbädden provas och utvecklas olika tekniker och system för en hållbar vattenförsörjning.

Gotland, precis som stora delar av övriga Sverige, har de senaste åren drabbats av brist på dricksvatten. I andra delar av världen är situationen ännu mer besvärlig och behovet av energi- och kostnadseffektiva lösningar är mycket stora. För att finna lösningar har därför Region Gotland sedan 2018 tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet etablerat en infrastruktur på Storsudret där nya system som ökar mängden grundvatten ska utvecklas, testas och optimeras.

Storsudret är en utmaning med dess geologi, tunna jordlager och snabb avrinning under delar av året (vinterhalvåret).

Samla och magasinera vatten

Det handlar därför om att försöka samla och magasinera vatten och infiltrera regnvatten till grundvattnet så att vattnet kan användas den tid då det är mest förbrukning. Man kan skapa mindre dammar och våtmarker samt försöka hitta fickor där grundvatten kan lagras (kan liknas vid underjordiska sjöar). Projekt pågår gällande online mätning av yt- och grundvatten och online styrning av vattenflöden i diken och vattendrag.

Renar avloppsvatten

Dessutom pågår ett projekt i Burgsvik vid det nedlagda avloppsreningsverket där reningen av avloppsvatten till rent vatten sker via omvänd osmos. Omvänd osmos är en sorts motsats till osmos. Den går ut på att man med hjälp av ett yttre tryck låter vattenmolekyler vandra genom ett semipermeabelt membran; med andra ord ett halvgenomsläppligt membran.

På södra ön finns även norra Europas största bräckvattenverk som avsaltar havsvatten och mineraliserar detta för att sedan skickar ut dricksvattnet i det kommunala ledningsnätet på södra ön. Ledningsnätet byggs nu ut och når snart hela vägen söderut upp till Visby.

Lokal förankring viktig

Genom den lokala intresseföreningen Forum Östersjön har ett antal så kallade kafédialoger gällande Testbädden Storsudret genomförts med stort engagemang från de boende.

Läs gärna mera här: https://www.ivl.se/om-oss/forskningsstationer-och-testbaddar/storsudret.html

Vilka arbetar med testbädden?


Testbädd Storsudret etableras i samarbete med IVL

  • Region Gotland
  • Uppsala Universitet
  • Forum Östersjön
  • Enwa Water Technology
  • Kungliga Tekniska Högskolan
  • Monsson Energy
  • Sveriges Geologiska Undersökning

 
Ingår i EU-projekt NextGen och ReThinkAction

 
Ingår i Vinnova-projekt Testbädd Storsudret och INNOREC (Curitiba, Brasilien)


Ingår i LONA-projekt


Ingår i projekt finansierat av HAV