Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Villkor för vägarbete inom Region Gotlands vägområden

För arbeten inom Region Gotlands vägområden krävs en tillfällig trafikanordningsplan (TA-plan) som visar hur trafikanordningar, förbiledning av trafik samt vägmärkesuppskyltning är tänkt att se ut.

Syfte och innehåll

TA-planen har till uppgift att bidra till en säker arbetsmiljö för de som arbetar inom eller intill vägområdet samt att skapa en säkrare trafikmiljö för alla trafikslag. Ta-planen är även del i entreprenörens arbetsmiljöplan, då arbetsplatsen ligger inom ett riskområde för trafik som endast väghållaren råder över och får besluta om åtgärder. Speciellt viktigt är hänsynstagandet till de oskyddade trafikanternas och kollektivtrafiken framkomlighet. Trafikanordningarna/uppmärkningen ska vara tydlig och lättförstålig.

Om behov av totalavstängning är nödvändig, ska en omledning av trafiken redovisas.

Utmärkningsansvarig (godkänd för arbete på väg) ska finnas på arbetsplatsen.

TA-Planens godkännande

TA-planen ska upprättas och vara godkänd av Region Gotland senast två veckor innan arbetet påbörjas. Vid akuta arbeten ska en TA-plan skickas in senast nästkommande arbetsdag.

Entreprenörer till ledningsägare och väghållare ska lämna in generella TA-planer för vägarbeten som ofta återkommer. TA-plan ska dock alltid lämnas vid ansökan om arbete på väg men då med hänvisning till Generell TA-plan. Generella TA-planer godkänns för ett år och ska förnyas därefter. Entreprenörens personal ska inneha gällande utbildning och intyg om ”Arbete på väg” samt en utbildad utmärkningsansvarig på arbetsplatsen.

Innehållet i TA-planen

Gör en tydlig trafikanordningsplan som visa vägmärken, trafikanordningar, förbiledning, skeden, avstängningar, samt måttsatta vägbredder (gäller även gångbana och gång- och cykelbana). Ta-planen ska vara ritad så att den är lätt att orientera sig på. På kartbilder ska inte ledningar vara inritade, då dessa kan medföra feltolkningar.