Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Caroline Gränefjord 
koncerncontroller
Telefon: 0498-26 95 72
E-post: caroline.granefjord@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Styrmodell och övergripande mål.

Styrmodell och övergripande mål

Region Gotlands styrmodell bygger på ett gemensamt styrkort för hela koncernen. Styrkortet visar på en balans mellan olika målområden men det är målen som är i fokus. I början av varje mandatperiod beslutar regionfullmäktige om nya mål. Målen är gemensamma för hela regionen och gäller alla nämnder och förvaltningar. Målen gäller under hela mandatperioden och beskriver vad som ska uppnås.

Förvaltningarna tar årligen fram verksamhetsplaner där nämnder och förvaltningar beskriver hur de bidrar till att uppfylla målen i styrkortet.

Den 1 januari 2020 började nya mål gälla för perioden 2020 - 2023. Under "Vill du veta mer?" på den här sidan finns en presentation där du kan klicka på olika objekt i styrmodellen för att få mer information.