Kontakt

Roland Engkvist 
EU-samordnare
Telefon: 0498-26 97 06
E-post: roland.engkvist@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

EU:s fonder och program

EU:s fonder och program är ett av EU:s främsta verktyg för att förverkliga unionens mål och politik. Det gäller framförallt för att nå målen i EU:s stra­tegi för en hållbar tillväxt. Kommuner, regioner, universitet, ideell sektor och branschorganisationer med flera kan söka medel för att finansiera utvecklingsprojekt som bidrar till dessa mål och till den egna verksamheten.

EU:s fonder och program kan delas in i två grupper, struktur- och investe­ringsfonder och sektorsprogram.

Europeiska struktur och investeringsfonderna 

Struktur- och investeringsfonderna, de så kallade ESI-fonderna, utgör en tredjedel av EU:s budget. Dessa ska användas för att skapa hållbar tillväxt och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i Europa.

Här ingår bland annat:

  • regionala utvecklingsfonden
  • socialfonden och
  • landsbygdsprogram­met.

Inom ESI-fonderna finns också EU:s program territoriellt samarbe­te, så kallade Interreg-program, som möjliggör samarbete över nationsgrän­serna.

Medel inom ESI-fonderna är fördelade interregionalt, nationellt, regionalt eller lokalt. Det innebär att det finns medel tilldelat ett avgränsat geografiskt område där också beslut tas om fördelningen av medel och projekt.

Gotland tillhör regionen Småland och Öarna för Regionala utvecklingsfonden och Europeiska Socialfonden samt Central Baltic och Östersjöprogrammet för de så kallade Interregprogrammen. Mer information om fonderna hittar ni via menyn.

Läs mer om ESI-fonderna på eufonder.se

Aktuella utlysningar

Här listas aktuella utlysningar inom EU-programmen i Småland och Öarna och Interreg Central Baltic. Mer detaljerad programinformation finns under respektive program. 

 

Socialfonden i Småland och öarna

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

Ingen aktuell utlysning. Nästa utlysning beräknas öppna i augusti 2022. 

Regionalfondsprogrammet i Småland och öarna

Programmet ska bidra till satsningar för att utveckla näringslivets konkurrens- och innovationskraft, öka övergången till koldioxidsnål ekonomi, samt öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.

Just nu finns det två utlysningar vars utlysningstexter finns att läsa på:

Stärk små och medelstora företag i Småland och Öarna - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Utveckla forskning, innovationer och ny teknik - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Tillväxtverket öppnar portalen Min Ansökan den 1 september 2022. Ansök senast den 15 september 2022. 

 

Interreg Central Baltic

Interreg Central Baltic programmet kan stödja åtgärder som skyddar havsmiljön, ökar tillgängligheten och förbättrar välståndet i regionen.

Programmet 2021-2027 öppnar för utlysningar den 10 februari 2022. 

Aktuell utlysning: Läs mer om möjligheter att ansöka på Interreg Central Baltics hemsida

Sektorsprogrammen

Sektorsprogrammen stödjer istället utvecklingen inom ett visst område eller till en viss sektor. Det kan till exempel handla om:

  • kultur
  • miljö
  • utbild­ning eller
  • forskning.

Inom respektive program finns en pott pengar för hela EU som fördelas genom så kallade utlysningar där aktörer får skicka in pro­jektansökningar. De som bedöms ha de bästa ansökningarna tilldelas medel. I de flesta fall krävs projektpartners från andra EU-länder.

Majoriteten av sektorsprogrammen styrs från Bryssel dit ansökningar skickas och beslutas om. För ett flertal av dessa finns nationella kontaktpunkter i med­lemsländerna som till exempel ger information om programmen och svarar på frågor om ansökningsprocessen. I ett fåtal program är det nationella myn­digheter som ansvarar för beslut och fördelning av medel.

Här kan du läsa mer om olika sektorsprogram:

Digitala Europa

ERASMUS +

EU för Hälsa

Horisont Europa

Kreativa Europa

LIFE

 

Frågor

Kontakta oss gärna med frågor gällande tillväxtarbetet.


Roland Engkvist
EU-samordnare 
Telefon: 0498-269706
E-post: roland.engkvist@gotland.se