Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan för Othem Strandridaregården 1

Miljö- och byggnämnden gav 24 juni 2020 § 136 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att sända ut förslag till detaljplan för Othem Strandridaregården 1 m.fl., daterad 2020-06-24 för förnyad utställning/granskning.

Granskningstiden är formellt avslutad. Synpunkter tas emot löpande fram tills eventuellt antagande. Synpunkter inkomna efter granskningstidens slut kan dock medföra att någon rätt att överklaga antagen plan inte gäller. Granskningshandlingar finns tillgängliga nedan.

 
Syfte i korthet:
För att möjliggöra en försäljning av Othem Strandridaregården 1, som ägs av Region Gotland, är syftet med detaljplanen att ändra användningen från allmänt ändamål till bostäder, kontor och hotell (och vandrarhem). Det centrala läget och den kulturhistoriska miljön gör fastigheten till ett attraktivt område för såväl boende som tillfällig vistelse.
 
Planförslaget anses förenligt med översiktsplanen Bygg Gotland 2025. Planen hanteras med normalt förfarande.
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta Christian Björkman, Fysisk planerare/Planarkitekt, Enhet PLAN, tfn: 0498-269064, eller e-post: christian.bjorkman@gotland.se