Kontakt

Frida Brunner
Telefon: 0498 - 26 93 74
E-post: frida.brunner@gotland.se

Jenny Sandberg
Telefon: 0498–26 96 39
E-post: jenny.sandberg@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Storsudret och Burgsvik 2025

Den fördjupade översiktsplanen för Storsudret och Burgsvik 2025 antogs av regionfullmäktige 2013-06-17 § 59 och vann laga kraft den 18 juli 2013.

Ett stort tack till politiker, medborgare och tjänstemän som har deltagit i planprocessen!

Planen syftar till att fördjupa, precisera och applicera intentionerna i ”Bygg Gotland - översiktsplanen för Gotlands kommun 2010-2025”, och att vara vägledande i balansgången mellan utveckling och bevarande i kommande detaljplanering och bygglovprövning.

FÖP Storsudret och Burgsvik 2025 finns nu tillgänglig som pdf längre ner på sidan eller som tryckt handling att hämta på Visborg alternativt kontakta Frida Brunner eller Jenny Sandberg via mail så skickar vi planhandlingen.