Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bidrag från stiftelser

Region Gotland är förvaltare av ett antal stiftelser. De stiftelser som socialnämnden delar ut bidrag från är följande:

  • Elsa Berglunds stiftelse
  • Gotlands kommuns sociala samstiftelse
  • Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse

Stiftelserna är avsedda för människor vars ekonomi endast räcker till det absolut nödvändigaste. Utdelning får inte ske till ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

Ansökningsblanketter och anvisningar finns tillgängliga på den här sidan, via socialförvaltningen, telefon 0498-26 88 80, eller via regionstyrelseförvaltningen, telefon 0498-26 91 12.

Endast de som uppfyller stiftelsens samtliga villkor kan beviljas bidrag. Tänk på att din ansökan måste vara komplett. Alla uppgifter ska vara ifyllda och blanketten underskriven.

 

Elsa Berglunds stiftelse
Bidrag ur Elsa Berglunds stiftelse kan i första hand sökas av inom Sjonhems församling folkbokförda och bosatta sjuka personer, vilka är i behov av ekonomisk hjälp. Bidrag kan även sökas av sjuka personer, vilka är i behov av ekonomisk hjälp och som är folkkbokförda och bosatta i Ala, Ganthem, Halla, Viklau och Vänge socknar.

 

Gotlands kommuns sociala samstiftelse
Sociala samstiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till behövande som är folkbokförda på Gotland. Bidrag delas ut i juni.

 

Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse
Bidrag ur systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse delas ut till jul till äldre behövande ensamma damer folkbokförda i Visby församling. Med äldre menas fyllda 65 år.