Kontakt

E-post: park@gotland.se

Teknikförvaltningen
Enheten för mark- och stadsmiljö
Besöksadress: Visborgsallén 19,
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stadsodling

Odlande och utevistelse är aktiviteter som inte kräver stora investeringar som privatperson. Att arbeta för att göra odling möjligt för alla som vill är viktigt. Inte minst eftersom denna aktivitet också för med sig mervärden med förbättrad folkhälsa, ökad integration, möjlighet till sociala möten, ökad hållbarhet för staden då odlingar gynnar biologisk mångfald och ger renare luft.

Region Gotland har valt att med ett ord definiera stadsodling både som permanenta odlingsområden i form av koloniområden och som tidsbegränsade odlingsprojekt som genomförs på allmän platsmark under enstaka odlingssäsonger.

På Gotland finns odlingsområden där marken arrenderas av Region Gotland. Dessa områden delas i sin tur upp i mindre lotter som hyrs ut till privatpersoner av föreningen som arrenderar marken. Föreningen har hela ansvaret för marken enligt ett arrendeavtal och de bestämmer bland annat rutinerna för uthyrning och ordningsregler för området de arrenderar. Genom att hyra en odlingslott blir du automatiskt medlem i den förening som arrenderar odlingsområdet.

I odlingsområdet Tillsammansodling Visby sker dock odling kollektivt och gemensamt i föreningen.

Kontaktuppgifter till respektive förening

Furulund: 
E-post: furulundskoloniforening@gmail.com

Pilhagen:
Ordförande Bo Hansen, telefon 0761-614872.
E-post: boborch@hotmail.com

Remonthagen:
Ordförande Gertrud Lindby, telefon 070-5616154
E-post: remonthagenskolonier@gmail.com

Spadmurklan: 
Ordförande Maria Hultgren, telefon 072-1607864
E-post: spadmurklankoloniforening@gmail.com

Visby Norra:
Ordförande Peter Olofsson, telefon 070-7757637
E-post: peter.olofsson@hush.se

Tillsammansodling Visby:
Ordförande: Jenny Lundahl, telefon 072-7053555
E-post: jenny@jennylundahl.se  
Länk: https://www.facebook.com/groups/146401526276776