Kontakt

E-post: park@gotland.se

Teknikförvaltningen
Enheten för mark- och stadsmiljö
Besöksadress: Visborgsallén 19,
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stadsodling

Odlande och utevistelse är aktiviteter som inte kräver stora investeringar som privatperson. Att arbeta för att göra odling möjligt för alla som vill är viktigt. Inte minst eftersom denna aktivitet också för med sig mervärden med förbättrad folkhälsa, ökad integration, möjlighet till sociala möten, ökad hållbarhet för staden då odlingar gynnar biologisk mångfald och ger renare luft. 

Region Gotland har valt att med ett ord definiera stadsodling både som permanenta odlingsområden i form av koloniområden och som tidsbegränsade odlingsprojekt som genomförs på allmän platsmark under enstaka odlingssäsonger.

Odlingsområden

Region Gotland har avsatt flera områden för odling. Odlingsområdena arrenderas ut till en odlingsförening. Det vanligaste är att odlingsområdena är uppdelade i lotter som hyrs ut till privatpersoner av föreningen som arrenderar marken. Föreningen har hela ansvaret för marken enligt ett arrendeavtal och de bestämmer bland annat rutinerna för uthyrning och ordningsregler för området de arrenderar. Genom att hyra en odlingslott blir du automatiskt medlem i den förening som arrenderar odlingsområdet.

I odlingsområdet Tillsammansodling Visby är området inte uppdelat i lotter utan odlingen utförs kollektivt och gemensamt i föreningen.

Skolträdgården Visby är en förening som är kopplad till Waldorfförskolorna Riddarsporren och Karlavagnen samt till Orionskolan. 

Kontaktuppgifter till respektive förening

Furulund: 
Telefonnummer till uthyrningsansvarig, 0728-314532
E-post: furulundskoloniforening@gmail.com

Pilhagen:
Ordförande Bo Hansen, telefon 0761-614872.
E-post: boborch@hotmail.com

Remonthagen:
Ordförande Gertrud Lindby, telefon 070-5616154
E-post: remonthagenskolonier@gmail.com

Spadmurklan: 
Ordförande Detlef Gräser, telefon 070-5876589
E-post: spadmurklankoloniforening@gmail.com

Visby Norra:
Ordförande Peter Olofsson, telefon 070-7757637
E-post: peter.olofsson@hush.se

Tillsammansodling Visby:
Ordförande Jenny Lundahl, telefon 072-7053555
E-post: jenny@jennylundahl.se  
Länk: https://www.facebook.com/groups/146401526276776

Skolträdgården Visby:
Kontaktperson Hanna Jacobsson
E-post: hanna@orionskolan.se
Länk: https://www.facebook.com/Skoltr%C3%A4dg%C3%A5rden-i-Visby-112272491481465/
https://instagram.com/skoltradgarden_visby?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Stadsodlingsstrategi

Detta dokument är framtaget för att åskådliggöra hur Region Gotland arbetar för att förvalta och utveckla de intressen som finns på Gotland gällande stadsodling. Dokumentet är att betrakta som en övergripande policy för detta arbete. Till denna strategi tas det fram en stadsodlingsplan som konkret beskriver vilka åtgärder som planeras under de kommande åren. I strategin definieras stadsodling både som permanenta odlingsområden i form av koloniområden och som tidsbegränsade odlingsprojekt som genomförs på allmän platsmark under enstaka odlingssäsonger.