Kontakt

Chef för avdelningen för stöd och utveckling
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Barn som läser tillsammans

Språkutveckling

Hur ordförrådet och språket utvecklas de första sex åren i ett barns liv är helt avgörande för hur man kan lyckas i olika skolämnen och senare i livet. Forskare menar att barn som börjar skolan vid sex års ålder bör ha cirka 5 000 ord i sitt aktiva ordförråd.

Språkutveckling är något vi arbetar med i alla ämnen och även i förskolan. Att tidigt upptäcka och sätta in åtgärder för barn och elever som behöver stöd i sin utveckling är bevisat framgångsrikt. Det finns ett flertal modeller som används dels i undervisningen i grundskolan och även i pedagogiska diskussioner, till exempel Skriva sig till lärande (STL).

Så här arbetar vi i förskolan

Förskolorna har en plan för ett språkutvecklande arbetssätt.

I förskolan jobbar vi också tillsammans med  öppna förskolan, barnhälsovården och biblioteket med konceptet "Bokstart" som vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0-3 år. Syftet är att uppmuntra föräldrar, och andra vuxna att läsa högt, prata, sjunga, rimma och ramsa med sitt barn. 

Så här arbetar vi i skolan

För att följa gotländska elevers språkutveckling används en utarbetad handlingsplan. Handlingsplanen för screening i svenska och matematik ska bidra till att skapa förutsättningar för alla skolor att på ett likvärdigt sätt uppmärksamma elevernas läs- och skrivförmåga samt deras matematiska förmåga. Utifrån analys av elevernas resultat, planeras och genomförs adekvata insatser på organisations-, grupp- och individnivå. Planen innebär en gemensam rutin för att uppmärksamma, följa och stödja elevers utveckling i svenska, svenska som andra språk och matematik på ett likvärdigt och systematiskt sätt. 

Skriva sig till lärande (STL)

Skriva sig till lärande (STL) är en vetenskapligt beprövad modell som Region Gotland använder i undervisningen för att öka elevers lärande. Modellen utgår från att förena framgångsfaktorer för lärande med digital teknik och låta tekniken verka som hävstång för lärande. STL har fokus på digitalt skrivande som föregås av förberedande språkaktiv undervisning samt arbete under skrivprocessen vilket innebär samarbete mellan elever på digitala arenor där de ger återkoppling till varandra.

Arbetet med att implementera STL leds av en av våra förstelärare.

Att skriva sig till läsning (ASL)

ASL är en enkel och elevanpassad strategi för att utveckla skrivlust och läsglädje. Strategin är utarbetad utifrån det faktum att det är lättare för 4-7-åringar att skriva än att läsa.