Kontakt

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 07.00-17.00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning, kontakta kundtjänst (se ovan).
Om AKUT tömning önskas

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Chatt
Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00.
I chatten kan du få svar på enklare frågor av våra kundtjänstmedarbetare.
Undvik att nämna känsliga personuppgifter i chatten.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Slam från slamavskiljare och slutna tankar

Slam från enskilda avloppsanläggningar, toalettankar och fettavskiljare räknas som hushållsavfall. Det är bara Region Gotland eller den som regionen anlitar som får utföra slamtömningen.

Dispens kan sökas hos miljö- och byggnämnden för lokalt eller eget omhändertagande av slam från slamavskiljare och slutna tankar liksom av urin från separerande toaletter om vissa villkor är uppfyllda.

Lättillgängliga

Slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga för tömning. Avståndet mellan uppställningsplatsen för tömningsfordonet och slambrunn/tank/fettavskiljare bör vara så kort som möjligt. Längre avstånd innebär en högre avgift för tömning. Brunnar och tankar ska vara upplåsta vid tömningstillfället. Lock som ska lyftas får inte väga mer än 15 kg.

Hämtning/tömning

Tömning av slutna tankar och slamavskiljare anslutna till WC ska ske minst en gång per år eller oftare efter behov. För priser, se Taxor och bestämmelser.

Förslag ny taxa för slamtömning från oktober 2018

Tekniska nämnden föreslår ändring av tjänster och priser för slamtömning från den 1 oktober 2018. Beslut om ändringar tas av regionfullmäktige i september.