Kontakt

Anna Norrman
Enhetschef skolkuratorer
mobil: 070-447 71 17 
e-post: anna.norrman@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolkuratorer

Skolkuratorernas uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för elevens behov i skolmiljön samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I uppdraget ingår att arbeta med värdegrundsfrågor och mot kränkande behandling. Till skillnad från övriga anställda i skolan har skolkuratorerna socialt arbete som huvuduppgift och är anställd för att utföra yrkesmässigt socialt arbete. Socialt arbete i skolan utförs på flera nivåer med direkt elevarbete på individuell nivå såväl som organisatorisk nivå genom förebyggande arbete. Skolkuratorn ingår i skolans elevhälsoteam och krisgrupp.

 

När kan man vända sig till skolkuratorn?

Till skolkuratorn kan man komma då man behöver stöd, råd eller handledning i många olika frågor. Det kan t.ex. vara frågor rörande:

 • Skolsituationen
 • Problem i kamratrelationer/samspel
 • Utanförskap, mobbning
 • Elevens psykiska mående
 • Familjerelaterade problem

Oavsett frågor eller problem så kan man alltid vända sig till skolkuratorn för rådgivning. Ibland kan det uppstå frågeställningar som kuratorn inte har resurser att lösa, men kan då hjälpa till vidare till rätt person eller myndighet.

 
Några olika arbetsuppgifter för skolkuratorn

 • Olika former av samtal med elever
 • Stöttar elever i behov av särskilt stöd
 • Deltar i nätverksarbete omkring elever
 • Genomför skolsocial kartläggning för enskilda elever
 • Utför trygghetskartläggningar
 • Arbetar med grupper/klasser
 • Ger konsultation till lärare eller annan skolpersonal
 • Stöttar föräldrar i enskilda ärenden
 • Medverkar i elevhälso-, klass- och överlämnandekonferenser
 • Medverkar i arbetet att upprätta, implementera och revidera olika policy och handlingsplaner
   

Sekretess

Kuratorn har sekretess. Om ytterligare hjälp och stödinsats behövs från andra myndigheter så informeras eleven alltid. Skolkuratorn har liksom övrig personal som arbetar med barn anmälningsskyldighet. Det innebär att om personal får reda på eller misstänker att ett "barn far illa" så måste en anmälan till socialtjänsten göras. Vårdnadshavare informeras om att anmälan görs - utom då det finns misstanke om sexuellt övergrepp och barnmisshandel. I dessa fall vill socialtjänst och polis göra en bedömning av om de behöver förhöra barnet utan vårdnadshavarens vetskap. Direkt efter förhör kontaktas vårdnadshavarna.