Kontakt

Lina Olsson
Enhetschef skolsköterskor
mobil: 073 - 765 84 35
e-post: lina.olsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Elevhälsans medicinska insats

De medicinska insatserna inom elevhälsan följer skollagen (2010:8) och ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Den tar vid när Barnhälsovården (BVC) upphör och innefattar alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasiet. 

Eleverna erbjuds hälsosamtal och hälsokontroller under sin skoltid.

Elevhälsans medicinska insatser arbetar med:

  • tidigt identifiera problem och symtom hos elever, som kan innebära att de är i behov av stödinsatser
  • aktivt bistå elever i behov av särskilt stöd
  • arbeta för en säker och god arbetsmiljö för eleverna
  • tillföra medicinsk- och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet
  • samarbeta med elever, föräldrar/vårdnadshavare och övrig skolpersonal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor
  • erbjuda och genomföra vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram

Basprogram 

Elevhälsans medicinska insatser erbjuder ett basprogram till alla elever och omfattar hälsobesök med hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer. Länk till basprogram nedan, läs mer under sidorna hälsobesök och vaccination

Mottagningsverksamhet

Skolsköterskan har regelbunden öppen mottagning för enklare sjukvårdsinsatser. 

Kontakt och/eller tidsbokning med skolläkare sker i första hand genom skolsköterskan.

Samarbete och sekretess

Sekretesslagens bestämmelser och tystnadsplikt gäller för skolsköterska och skolläkare.

Elevhälsans medicinska insats samarbetar vid behov med skolans ledning och pedagogisk personal samt med övrig elevhälsopersonal så som skolkurator, skolpsykolog, specialpedagoger och studie-/yrkesvägledare. Samverkan kan även ske med annan hälso-och sjukvård och vid behov med socialförvaltningen. 

Alla samarbetskontakter förutsätter att föräldrar/vårdnadshavare och elev lämnar sitt samtycke och godkänner att samarbete och informationsutbyte sker.