Kontakt

Fredian Lindström
Psykolog
Telefon: 0498-26 34 80
E-post: fredian.lindstrom@gotland.se

Annette Olofsson
Specialpedagog
Telefon: 0498-26 88 79
E-post: annette.olofsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolfam - skolsatsning för barn i familjehem

Skolfam är en förebyggande arbetsmodell med syfte att stärka skolresultat för familjehemsplacerade barn i förskoleklass och grundskola som förväntas få en långvarig placering i familjehem. Målet är att ge familjehemsplacerade barn samma möjlighet till god utbildning som andra barn. Arbetet drivs i samverkan mellan skol- och socialförvaltningarna i Region Gotland.

I Skolfams arbetsmodell finns ett aktivt och nära samarbete mellan skola, socialtjänst och familjehem. Till varje barn knyts ett team med psykolog, specialpedagog och ansvariga socialsekreterare.

Varför behövs Skolfam?

Barn i familjehem har som grupp en högre risk för att underprestera i skolan i förhållande till sin egentliga kapacitet. De får oftare lägre betyg och når inte de utbildningar som genomsnittseleven går. Detta leder till ökade risker för andra problem senare i livet och kan leda till utanförskap.

Skolframgång är den starkaste skyddsfaktorn som finns, och den är möjlig att påverka.