Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regional skogsstrategi

Logotyp för den regionala skogsstartegin på Gotland

Gotlands skogar – en viktig resurs för regional utveckling

Nästan halva Gotlands yta består av skogsmark. Gotlands skogliga intressenter har tillsammans tagit fram en regional skogsstrategi. Strategin pekar ut en långsiktig inriktning för hur skogarnas många och unika värden – ekonomiska, sociala och klimat- och miljömässiga – bidrar till en hållbar utveckling.

Utgångspunkt för det regionala arbetet har varit det nationella skogsprogrammets vision ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi". Gotlands skogsstrategi innehåller en vision för hur arbetet ska drivas framåt och fem målbilder för vad de skogliga intressenterna tillsammans vill uppnå.

Styrgruppen för det regionala arbetet har deltagare från Länsstyrelsen i Gotlands län, LRF Gotland, Mellanskog, Region Gotland, Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen, samt adjungerande experter från SLU och Uppsala universitet. I organisationen finns en projektgrupp och en projektledare.

Gotlands skogsstrategi med inriktning mot 2040 finns att läsa här: