Kontakt

Hanna Wärff Radhe
Kultursamordnare
Telefon: 0498-26 96 51, 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skapande skola – mer kultur i skolan!

Region Gotland fortsätter att satsa på Skapande skola och samordnar årligen en ansökan om medel hos Statens kulturråd. Skapande skola på Gotland berör för närvarande anpassad grundskola och grundskoleelever i årskurs F-9. Närmaste ansökan berör våra elever från 6 år upp till 15 år.

Vill du/ni vara med och göra Skapande skola på Gotland?

Under hösten kan du/ni ansöka om att vara med till kommande läsår. Ansök genom att presentera förslag till kulturinsatser att jobba med i grundskola. På den här sidan finns information om hur vi arbetar med Skapande skola på Gotland. 

Från september till och med den 18 november tar vi emot erbjudanden från yrkesverksamma kulturaktörer inom alla konstarter.

Ansökan skall göras via e-tjänst och inkomna ansökningar registreras samtidigt i regionens system. Länken till e-tjänsten hittar du längre ner på den här sidan. 

Observera att alla inkomna ansökningar blir offentliga handlingar.

 

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, är huvudman för Region Gotlands skolor och följer Statens kulturråds direktiv och kriterier för Skapande skola.

http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola

För Region Gotlands skolor arbetar en styrgrupp.
 

 • Oktober: Styrgruppen välkomnar och tar emot nya förslag för nästa års kulturinsatser från kulturaktörer varje höst och ger aktuell information via webbsida och annonsering.
 • November: Styrgruppen samråder och godkänner förslag som kan komma vidare till referensgruppen genom att bland annat se till följande kriterier: Behörighet gällande kulturaktörens profession och erfarenhet. Budskap och innehåll. Eget skapande för eleverna. Samverkansförmåga, om förslaget är kvalitativt utvecklande och inspirerande i förhållande till skolans eget arbete samt om förslaget är genomförbart kring budget och tidskrav.
 • December: En referensgrupp bestående av elever, lärare och skolledare går igenom godkända förslag och lämnar in önskemål.
 • Januari-februari: Styrgruppen tar beslut efter referensgruppens önskemål. Huvudmannen lämnar in en ansökan till Statens kulturråd.
 • Kulturaktör får besked om förslaget har gått vidare eller ej.
 • Mars-april: Aktuellt utbud av insatser går ut till alla skolor.
 • April-maj: Om Kulturrådet har beviljat nya medel fördelar styrgruppen insatserna efter skolornas önskemål.
 • Maj: Resultat meddelas till alla berörda.

När resultaten är klara kontaktas alla berörda. Lärare, pedagoger och kulturaktörer bjuds in till en upptaktsträff, där de utbyter praktisk information om hur arbetet fortsätter. Arbetet metod-utvecklas årligen efter föregående utvärderingar.

 • Juni: Kulturaktör kontaktar aktuella lärare eller pedagoger för planläggning och vidare kontaktutbyte inför kommande läsår.
 • Augusti: Start av nytt läsår. Överenskommelser skrivs mellan huvudman och kulturaktör inför det nya läsåret. 
 • Utvärderingar samlas in löpande efter varje avslutad insats.

Arvode:

Arvode till kulturaktörer regleras i avtal. Avtalet skall eftersträva att följa den praxis som tillämpas i aktörens bransch. Idag är budgetramen max 8000kr/ klass, exklusive övrig ersättning enligt överenskommelse.

 

Råd och exempel efter tidigare insatser inom Skapande skola:
-Det är viktigt att vara flexibel, samarbetsvillig och planera väl med ansvarig lärare eller gruppledare.

-Man arbetar minst med en hel klass eller elevgrupp och läraren/pedagogen skall delta.

-Första mötet med berörda lärare/pedagoger kan ske vid en gemensam upptaktsdag och är ett viktigt tillfälle för en bra start.

-Vi rekommenderar en avslutande uppsamling med klassen som en del av insatsen.

-När insatsen är klar skall både elever, lärare, pedagog och kulturaktör lämna utvärderingar via digitala länkar. Länkarna går att nå via skolornas webbsida för Skapande skola. Se adress nedan.

- Busstransport av en klass kan endast bekostas i mycket begränsad omfattning.

Hittills har skolan på Gotland arbetat med animation, dans, bild, skulptur, konsthantverk, webbdesign med konstnär, improvisationsteater, teater, drama, musik, film, cirkus, akrobatik, skriv- och berättarverkstäder. Detta i en mängd olika konstellationer från enskilda konstnärer till grupper inom en mängd olika konstformer, för att möta elever och inspirera till eget skapande.

Under 2008 inledde regeringen Skapande skola i syfte att stärka arbetet med kultur i skolan. Satsningen avser såväl offentliga som fristående skolor. Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att nå kunskapsmålen i högre grad.

Idag omfattar satsningen i hela landet årskurserna F-9, inklusive grundsärskola, med en budget på nära 200 miljoner kronor. Kommunala skolor och friskolor kan ansöka om medel till Skapande skola en gång per år. Det är Statens kulturråd som fördelar medlen.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken samt lyft av lag  i Barnkonventionen. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att elevens möjligheter till eget skapande ökar.

På Gotland får många elever del av Skapande skola-bidraget från Statens kulturråd även under pågående läsår. Gotland har beviljats bidraget sedan 2008. Under läsår 2020-2021 fick även elever i förskola på Gotland del av satsningen.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är huvudman och regionstyrelseförvaltningens kultur-och fritidsavdelning deltar med samordning av de olika kulturinsatserna som skolorna tar del av.