Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Andrea Mårtensson
Strateg enheten för social välfärd
Telefon: 0498-26 93 43
E-post: andrea.martensson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR

SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och omfattar varje människas lika möjligheter att ha ett tillfredsställande och säkert sexualliv, möjligheten att få barn och frihet att besluta om och när och hur ofta det ska ske. Det innebär också rättigheter och förutsättningar att utan tvång, våld eller diskriminering kunna bestämma över sin egen kropp.

Möjligheten till trygg och säker sexualitet påverkar hälsan. En sexualitet, fri från fördomar, diskriminering, tvång och våld är hälsosam. Sexuella och reproduktiva rättigheter har sin grund i principen om allas lika värde och i de mänskliga rättigheterna.

Se även Region Gotlands webbsida om hbtq+

 

Aktuellt

Ny rapport från Folkhälsomyndigheten om sexuellt samtycke. Länk till rapporten "Ett spektrum av sexuella samtycken".

Sexualitet och relationer, 1177

Sexualitet och relationer, RFSU

UMO.se - webbsida för dig mellan 13 till 25 år om sex, hälsa och relationer

Youmo.se - webbsida från UMO på lättare svenska och andra språk

Mittprivatliv.se - webbsida för ungdomar och unga vuxna med intellektuella funktionsvariationer

Fakta och praktikor från RFSU

Säkrare sex, RFSU

Skydd och test för sexuellt överförbara infektioner, Region Gotland

Sexuellt överförbara infektioner, 1177

Klamydiainfektion, Folkhälsomyndigheten

Klamydiastatistik Gotland

Smittskyddslagen, 1177

Smittskydd Gotland

Kunskap om hiv, Folkhälsomyndigheten

Preventivmedel, RFSU, Kondompraktika, RFSU

Abort, Socialstyrelsen

Könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor, Socialstyrelsen

Unga som har sex mot ersättning, Stockholms stad

Surfalugnt.se Kunskap om ungas nätvardag

Röster om manlighet - Sveriges Kommuner och Ladsting

Infogeneratorn - information på olika språk om föräldrastöd, våld, tvång etc. - från Sveriges Länsstyrelser

Poddar om SRHR (Sexuell och reproduktiv Hälsa och Rättigheter) för dig som jobbar inom vården, från SRHR.se- Västra Götalandsregionen

 

Webbutbildningar

Normino- ett spel om hbtq och normer, Kunskapscentrum för sexuell hälsa Västra Götaland

Utbildningsmaterial om sex mot ersättning, inkl filmer för medarbetare, från Socialstyrelsen

 

Material och metoder

Tips inför ett första hälsosamtal med personer som säljer sex, RFSL

Film om att använda kondom för att förebygga sexuellt överförda infektioner

Tecknad kortfilm om samtycke - te och samtycke, översättning av FATTA MAN

Tecknad kortfilm om samtycke - enkel för barn eller de av oss som behöver enklare förklaring

Maskulinitet och psykisk hälsa - strategier för förbättringsarbete i vård och omsorg, SKL

 

Metodmaterial barn och unga

Mina rättigheter - kunskap för barn från barnombudsmannen

Diskussionsunderlag för skolan om ungas hälsa och sexualitet, Folkhälsomyndigheten

Om Youmo.se - vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet

Sex på ditt sätt - om sex för unga, RFSU

Sex: your own way - A booklet about sex for teens, RFSU

Privatliv - app om kroppen, känslor, relationer och sex för ungdomar och unga vuxna med intellektuella funktionsvariationer, RFSU

Stopp min kropp! - prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp, Rädda barnen

Men fråga mig bara! - om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga, Stiftelsen Allmänna barnahus

Allt det viktigaste om sex om inkludering av hbtq-personer i sex- och samlevnadsundervisningen i skolan, RFSL-ungdom

Handledarmaterial - Ska vi byta? Sex mot...? Länsstyrelsen Stockholm

Ses offline- ett metodmaterial om unga, sex och internet, MUCF

Inte ditt fel - Att förebygga sexuell utsatthet, MUCF

Fråga chans - webbsidor för sex- och samlevnadsdiskussioner med barn och ungdomar, Stockholms Läns Landsting

Pinigt - animerade filmer om pinsamheter och sex, Västerbottens Läns Landsting

Pinigt - hanledning för att använda filmerna vid korta samtal, Västerbottens Läns Landsting

Pinigt - handledning för att använda fimera för längre samtal/undervisning, Västerbottens Läns Landsting

#missLyckad - filmer och diskussionsmaterial om självkänsla och sociala medier

Sex övningar om sex - material för undervisning i åk 7-9 och gymnasiet, Västra GötalandsregionenKondomboken - lärarhanledning och elevmaterial, RFSU

En glidande skala - spel om ömsesidighet och samtycke för åk 7-9 och gymnasiet, Västa Götaland

Ligga i eller ligga lågt - spel om njutning, bekräftelse och andra anledningar till att ha sex för åk 7-9 och gymnasiet, Västra Götaland

Vill du? Filmer och lärarhandledning för diskussioner om kränkningar, övergrepp och sexuellt våld, RFSU

Sex på kartan - animerad film för sex-och samlevnadsundervisning för årskurs 7-9, UR Skola

Sexualkunskap - högstadiet, filmer från UR Skola

100 frågor om sex - 1-minuters filmer för årskurs 7-9, UR Skola

Sexualbyrån, filmer om kroppen, kärlek, relationer och sex för särskolan - högstadie och gymnasium, UR skola

Att arbeta med sexuella trakasserier i skolan, RFSU

Reslust- webbutbildning/spel om sex på utlandsresor, för gymnasiet, Kunskapscentrum för sexuell hälsa Västra Götaland

Filmer om STI och hiv på lättare Svenska för högstadiet och gymnasiet, Stockholms Läns Landsting

Sexualundervisning på lättare Svenska, RFSU

Sexualundervisning - webbsida RFSUSex i skolan - stödmaterial om sex- och samlevnadsundervisningen i skolan, RFSU

Filmer om SRHR i skolan, Kunskapscentrum för sexuell hälsa och Pedagogiskt centrum

Metoder i sex - och samverkansundervisning, RFSU

Sexualitetskunskap - Ett stödmaterial till undervisning i sex & samlevnad, jämställdhet och likabehandling, Malmö stad

Skolverket om sex- och samlevnadsundervisning

 

Metodmaterial SFI

Hur gör man? - Undervisningsmaterial för SFI om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Hur säger man? - Lärarhandledning SFI om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Sexualundervisning på lättare Svenska, för SFI och språkintroduktion, RFSU

Filmer om SRHR på SFI, Kunskapscentrum för sexuell hälsa och Pedagogiskt centrum

 

Metodmaterial socialt arbete

Jagharlust.se -Uppplevelsebaserade metoder kring kärlek, sex och rättigheter för dig som jobbar med personer med intellektuella funktionsnedsättningar

SRHR på HVB-hem - handledning för medarbetare, Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Våga fråga om sex - metodmaterial för Socialtjänsten, Region Skåne

Fråga, lyssna och var intresserad- en vägledning om sexualitet, känslor och bemötande för dig som arbetar i en LSS-verksamhet, Malmö stad

 

Powerpointpresentationer från föreläsningar Gotland

Presentation av nationella strategin för förebyggande av hiv/STI och förekomst/utveckling av hiv/STI i Sverige och på Gotland, 2019-11-28 Veronica Hermann

Föreläsning om gonorré - smitta, behandling och smittspårning, 2019-11-28 Sven Montelius och Imke Edsbagge

Föreläsning om sexuellt självskadebeteende, 2019-11-28, Stockholms Tjejjour

Sexuell hälsa och relationer med fokus på unga, 17-03-29 Maja Österlund och Karolina Höög

Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter, 16-11-22, Janne Nordstedt

Unga, relationer, hälsa och migration, 16-03-09, Soraya Sohrabi

Unga, relationer, sexuell hälsa och migration, 16-03-09, Maja Österlund

 

Nationella rapporter

Ett spektrum av sexuella samtycken, Folkhälsomyndigheten 2020

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige, Folkhälsomyndigheten 2019

Sexuellt risktagande i samband med utlandsresor-litteraturöversikt, Folkhälsomyndigheten

Sexualitet och hälsa bland unga och unga vuxna inom statlig institutionsvård

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige, UngKAB15, Folkhälsomyndigheten

Sexuality and health among young people in Sweden, UngKAB15, Folkhälsomyndigheten

Fokus 15, Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter, MUCF

Tio år med hivprevention i Sverige, Folkhälsomyndigheten

Att leva med hiv i Sverige - en studie om livskvalitet hos personer osm lever med hiv, Folkhälsomyndigheten

Hiv- och STI-prevention riktad till migranter, Folkhälsomyndigheten

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion, Folkhälsomyndigheten

Sexualitet efter sexuella övergepp och våldtäkt, rapport från föreningen Storasyster

 

 

www.gotland.se/relationsfrid Region Gotlands sida om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

www.Gotland.se/självmordsförebyggande Region Gotlands sida om förebyggande av självmord där det finns information om kontaktvägar när en mår psykiskt dåligt eller har tankar på självmord. Det finns även information för den som stöttar någon annan som mår dåligt och kunskap om psykisk hälsa och förebyggande av självmord.