Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

GotlandsHem – bostadsbolag med miljöprofil

Lågenergihusen i kvarteret Sjöliljan i Visby

GotlandsHem, det kommunala bostadsbolaget på Gotland, äger och förvaltar 5 393 lägenheter över hela ön från Burgsvik i söder till Fårösund i norr. Flest lägenheter finns i Visby. Ungefär var femte gotlänning har sitt hem hos GotlandsHem. Bostadsbeståndet är varierat, allt från medeltida byggnader i Visby innerstad till modern radhusbebyggelse.

De senaste tillskotten är lågenergihusen i kvarteret Sjöliljan, som färdigställdes under 2010. Husen blev därmed Gotlands första lågenergihus när det gäller flerfamiljshus. Tekniken fungerar som det var tänkt, vilket innebär att tillskottsvärme endast behöver tillskjutas i ringa mängd. Hyresgästerna i de tre husen är nöjda och upplever att temperatur och inomhusmiljö är bra.

Teknik

Kvarteret Sjöliljan består av tre femvåningshus med totalt 45 lägenheter. Husens runda form bidrar till att de är energieffektiva, genom att ha så liten yttre väggyta som möjligt. Solfångare på taket kompletterat med fjärrvärme ger varmvatten och tillskottsvärme.          

Väggisoleringen är tjockare än normalt, överskottsvärmen från maskiner och människorna i husen kan värma lägenheterna under större delen av året. När det är som kallast ute värms inkommande ventilationsluft upp med hjälp av fjärrvärme. Husen är extremt täta med ett maximalt luftläckage på 0,3 l/s och m2.

Jämförelser mellan olika hustyper:

– Passivhus: max installerad effekt 10 W/m2, förbrukningen ca 45 kWh/m2 och år.
– Normalhus, nybyggt: installerad effekt ca 50 W/m2, förbrukning ca 110 kWh/m2 och år.
– Lågenergihuset Sjöliljan: installerad effekt 12 W/m2, förbrukning ca 50 kWh/m2 och år.

Sjöliljans något större energibehov än ett passivhus beror i huvudsak på större fönsterarea.

Uppvärmning

GotlandsHem var det första SABO företaget i Sverige som hade alla sina fastigheter energideklarerade i oktober 2008. Totalt omfattades 600 fastigheter av genomgången. GotlandsHem har arbetat med energieffektivisering i ett specifikt projekt som pågått mellan 2002 och 2010. Projektet har inneburit att GotlandsHems oljeberoende nu är bortbyggt. Pellets och fjärrvärme har ersatt olja och el. Vidare har man reglerat och installerat dataövervakning i hela värmesystemet, vilket medfört ett bättre och jämnare inomhusklimat. Den totala energibesparingen i projektet är 15 procent. De åtgärdspunkter i Gotlands kommuns Energiplan 2010 som är knutna till GotlandsHem, är således uppfyllda och genomförda. 2011 utsågs GotlandsHem av tidningen Veckans Affärer till "Sveriges energieffektivaste företag” i kategorin offentlig sektor samt pristagare till Region Gotlands ekokommunpris.

AB GotlandsHems åtaganden vad gäller energibesparingar from 2011 tom 2020 är följande:

– installera mekanisk till och frånluft med växling generellt.
– vid nästkommande byte av fordon titta på gas alt el.
– tilläggsisolera vindar generellt.
– undersöka möjligheten av att använda vindkraftverk.
– bygga ut pellets på landet, där vi idag har direktverkande el (ca 100 lägenheter).

Solvärme finns på Terra Nova Badet, på flerbostadshus i Klintehamn och i Fårösund. 96,6 procent av GotlandsHems fastigheter har fjärr- eller närvärme med biobränsle. Resterande 3,4 procent har direktverkande el.

Resultat: Från 1996 till 2010 har tillförd värme minskat från 196 till 144 kWh/m2 och år.

Transporter, gräsklippning och snöröjning

GotlandsHems fastigheter är geografiskt utspridda och innefattar stora grönytor, planteringar och parkeringsplatser. För att minska behovet av fossila bränslen för transporter, snöröjning, gräsklippning osv. har stora delar av fordonsparken förnyats. Äldre fordon har bytts mot bränslesnåla och miljögodkända fordon. Trots dessa insatser har drivmedelsförbrukningen ökat den senaste två åren vilket kan bero på det intensiva snöröjningsarbetet. Totalt sett har drivmedelförbrukningen ändå minskat under de senaste tio åren.

Resultat: Från 2000 till 2010 har bolagets egen drivmedelsförbrukning minskat med 5 procent.

Avfallshantering

Merparten av GotlandsHems hyresgäster sorterar hushållsavfallet i kompost och brännbart sedan årsskiftet 2009-2010 . Alla hyresgäster kan återvinna fraktionerna tidningar, förpackningar av papper, plast och metall, i vissa områden även färgat och ofärgat glas. I de flesta avfallsbodarna kan hyresgästen också lämna batterier, glöd- och lågenergilampor.


Som redan nämnts, utsågs GotlandsHem till pristagare av Region Gotlands ekokommunpris 2011, vilket var andra gången i ordningen. 2002 fick man det för sitt arbete med att bygga bort sopnedkasten och öka återvinningen och källsorteringen av avfall från hyresgästernas hushåll.

Årligen anordnas hämtning av grovsopor hos hyresgästerna i Visby. För att minska andelen grovsopor har GotlandsHem startat ett samarbete med Återanvändarna vilket drivs som ett socialt företag. Alla hyresgäster inom GotlandsHem kan ta kontakt med Återanvändarna och mot en mindre avgift få sina överblivna möbler och prylar hämtade. Möblerna och prylarna behöver inte vara hela utan Återanvändarna har möjlighet att laga upp dem. Återanvändarna hämtar möbler, cyklar, mopeder, barnvagnar, kläder och all slags elektronik. Det här samarbetet vinner vi alla på tillsammans både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Återanvändarna har under hösten 2011 öppnat en butik där de säljer vidare inhämtade möbler och prylar som de renoverat och fixat i ordning. Butiken finns på Mästergatan 42.

Vattenförbrukning

GotlandsHems hyresgäster förbrukar omkring 600 000 kubikmeter vatten per år. Åtgärder för att minska vattenförbrukningen är t ex utbyte av toaletter och blandare. Byte av en gammal toalett sparar 6–8 liter vatten per spolning. Snålspolande blandare sparar också varmvatten och ger därmed även en energibesparing.

Resultat: Från 2008 till 2010 har bolagets egen vattenförbrukning minskat med 10 procent.

Fastighetsel

Sedan 2002 köper GotlandsHem "Bra miljöval el". Elförbrukningen minskas också genom att byta ut gamla tvättmaskiner, byta till lågenergilampor samt justering av ventilationssystemen.

Länkar

www.gotlandshem.se