Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Eget avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till kommunalt avlopp behöver du lösa reningen av ditt avloppsvatten med en enskild lösning. För att anlägga eller ändra en enskild avloppsanordning krävs tillstånd från Miljö- och byggnämnden.

På Gotland finns ungefär 14 000 enskilda avloppsanläggningar och vi har ibland lång kö innan ditt ärende kan bli handlagt. Sök därför tillstånd i god tid.

Här ansöker du om tillstånd för enskild avloppsanläggning

Avgifter

Vid prövning av din ansökan görs bedömningar om ditt avlopp utifrån den rådande miljölagstiftningen, Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd, samt Region Gotlands egna riktlinjer som tar hänsyn till de lokala förutsättningar som råder på Gotland.

En avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Kontakta oss

Vid frågor vad som gäller för ditt avlopp, kontakta Klart Vatten på telefon 0498-26 95 90 (telefontid vardagar klockan 9.00-12.00) eller via e-post: klartvatten@gotland.se

Projektet Klart vatten

På Gotland är det 40 procent eller cirka 14 000 hushåll som har enskild avloppslösning. Just nu pågår ett stort projekt på Gotland, Klart vatten, som ska se till att alla dåliga små avlopp rustas upp av sina ägare för att kunna bli godkända av miljö- och byggnämnden

Här kan du läsa mer om projektet Klart vatten

Följande uppgifter ska bifogas ansökan/anmälan:

En situationsplan ska alltid bifogas ansökan/anmälan och anges i lämplig skala ca 1:500. Kontakta Lantmäteriet för karta.Situationsplanen ska vara en skalenlig skiss där hela avloppsanordningen är inritad. Tänkt placering samt avstånd från denna till bland annat vattentäkter, hus, ytvatten och fastighetsgränser m.m. ska redovisas. Även provgroparnas plats ska markeras och vara numrerade.

 

Kontrollera att följande finns med på situationsplan:

 1. Uppställningsplats för slamtömningsfordon.
 2. Befintliga och planerade byggnader på fastigheten.
 3. Förslag på placering av avloppsanläggningen med måttangivelser, inklusive ledningsdragningen från byggnaden fram till utsläppspunkt eller sluten tank.
 4. Plats för provgropar numreras på situationsplanen.
 5. Dricksvattenbrunnar inom 200 m från anläggningen, befintliga och planerade (även om de inte används).
 6. Borrhål för bergvärme inom 200 m från anläggningen och ytjordvärme inom egen fastighet.
 7. Utsläppspunkt.
 8. Diken, vattendrag och annat ytvatten inom 100 m från anläggningen.
 9. Avstånd till eventuellt ytvatten (vattendrag, å, sjö eller hav).
 10. Marklutning i form av nivåkurvor eller pilar.
 11. Skalstock med lämplig skala och norrpil.
 12. En teknisk beskrivning som beskriver avloppsanläggningens funktion, dimensionering, läge i förhållande till grundvattnet etc.
 13. Oberoende funktionstest som visar anläggningens reningskapacitet avseende fosfor (Ptot), kväve (Ntot), biologiskt syreförbrukande ämnen (BOD7) samt effekt på smittämnen i avloppsvattnet (gäller ej för infiltration).
 14. Serviceavtal med leverantör (gäller ej för infiltration).
 15. Beskrivning av skötsel och eventuell egenkontroll (gäller ej för infiltration).
 16. Kontrollera att ansökan/anmälan är fullständigt ifylld, komplett med bilagor samt underskriven av behörig person.

 

De flesta åtgärder som görs på en avloppsanläggning är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Det är oftast inte tillräckligt att bara gräva om en reningsbädd, oftast måste den även flyttas. Hela avloppsanläggningen ska godkännas för att uppfylla kraven. Hör av dig till miljö- och byggnämnden för att få veta vad som gäller i ditt fall.

Våra marker innehåller mängder av spår från mänsklig aktivitet genom historien. Fornlämningar skyddas av kulturminneslagen och du som fastighetsägare är skyldig att känna till vilka fornlämningar som finns på din fastighet.

Viktigt att tänka på inför grävarbeten:

Fornlämningar får inte förändras, tas bort, skadas eller täckas över utan tillstånd från länsstyrelsen. Innan du gräver en provgrop och/eller avlopp är det viktigt att ta reda på om du har några fornlämningar på din fastighet.

Enklast söker du information genom att gå in på hemsidan Fornsök. Där kan du göra olika sökningar, t ex via fastighet. Du kan också ringa Gotlands Museum eller Länsstyrelsen och få information. Enligt kulturminneslagen är du som fastighetsägare ansvarig för att fornlämningar inte ska komma till skada på din mark.

Om du har fornlämningar på din mark kontaktar du Kulturmiljö på Länsstyrelsen. Länsstyrelsen gör en bedömning om fornlämningen eller dess skyddsområde berörs. Det krävs tillstånd för att göra markarbeten inom skyddsområdet för fornlämningen. Ansökningshandlingar för tillståndsprövning finns på Länsstyrelsens hemsida. 

För att få anlägga en enskild avloppsanläggning krävs ett tillstånd från miljö- och byggnämnden, detta tillstånd omfattar bara avloppsanläggningen - Länsstyrelsen ska alltid kontaktas i frågor som rör fornlämningar.