Kontakt

Stefan Persson
Avdelningschef regional utveckling och direktör för regional utveckling
Telefon: 0498-20 41 58
E-post: stefan.persson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ett långsiktigt hållbart serviceutbud

För att säkra ett långsiktigt hållbart serviceutbud har Region Gotland tagit fram en strategi som syftar till att fastställa en strategisk inriktning för hur Region Gotlands servicestruktur ska utvecklas geografiskt. 

Strategin utgör en grund för beredning och beslut rörande serviceverksamheternas utveckling, för att hantera rådande och förväntade ekonomiska utmaningar och den demografiska utvecklingen.

Region Gotland delar med övriga kommuner och landsting/regioner i Sverige de ekonomiska utmaningar som den offentliga servicen står inför. Region Gotlands förutsättningar för att hantera dessa utmaningar ser dock något annorlunda ut i jämförelse med andra kommuner och landsting/regioner. Främst med anledning av Gotlands ö-läge utan fast landförbindelse.

Upprinnelsen till strategin är uppdraget att se över den struktur för serviceorterna som fastställdes i Vision Gotland 2025. Därefter har uppdraget utvecklats och växt. I grunden handlar strategin om geografin för den platsbundna servicen som Region Gotland tillhandahåller.

Det går dock inte att hantera den utan att väga in dess påverkan på den lokala och regionala attraktionskraften samt den regionala utvecklingen i stort. Inte heller går det att bortse från de möjligheter till verksamhetsutveckling av servicen som digitaliseringen medför eller från kollektivtrafikens möjlighet att hantera en förändrad servicegeografi. Därför lyfts både digitalisering och kollektivtrafiken som viktiga verktyg i strategin.

Målet med strategin är att säkerställa att Region Gotlands service utvecklas så att den bidrar till en långsiktigt hållbar regional utveckling, där hela Gotland ska vara attraktivt för boende, besök och verksamhet. Detta ska ske genom en anpassning till rådande och förväntade förutsättningar och resurser, med kvalitet och effektivitet i fokus.