Kontakt

Särskolans expedition
Besöks- och postadress: Säves väg 10, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 94 52

Siv Bendelin
Chef för särskolans skolformer, rektor Solbergaskolan grundsärskola,
Norrbacka grundsärskola, samundervisningsgrupper
Telefon: 0498-26 96 43, 0704-476 966
E-post: siv.bendelin@gotland.se

Anders Stoltz
Rektor Wisbygymnasiet gymnasiesärskola, Desideria grundsärskola, Lövsta resurenhet och Särskild utbildning för vuxna - Lärvux
Telefon: 0498-26 97 33, 070-447 79 94
E-post: anders.stoltz@gotland.se

Ulrika Forsberg
Intendent
Telefon: 0498-26 32 19, 0704-477 625
E-post: ulrika.forsberg@gotland.se

Agneta Olin
Skolassistent
Telefon: 0498-26 94 52, 0737-658 051
E-post: agneta.olin@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Särskola

Vi lär genom hela vår kropp, genom alla våra sinnen i
meningsfulla sammanhang.

Grundsärskola är en skolform för de elever, som efter en utredning grundad på fyra bedömningar, bedöms inte kunna nå grundskolans mål beroende på en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Vårdnadshavarna kan då erbjudas skolgång i särskolan för sitt barn, i ett mottagningssamtal med särskolechef. Vårdnadshavare har rätt att tacka nej till erbjudandet.

Grundsärskolan är nioårig och är ett alternativ till grundskolan.  Grundsärskolan ska ge eleverna en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar deras förmåga att tillägna sig dessa. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola.

Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada kan välja efter avslutad grundsärskola.

Lärvux är en särskild undervisning för vuxna med en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada som önskar komplettera sin utbildning från grundsärskolan och/eller gymnasiesärskolan.

Klasspersonalens arbete stöds aktivt genom särskolans resursteam det vill säga kurators, skolpsykologs, specialpedagogs, studie- och yrkesvägledares och elevhälsans insatser.

Vill du veta mer om vår verksamhet så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Du kan även läsa mer under respektive skolform.

Hitta direkt