Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lummelunda Överstekvarn 1:67 med flera (Salthamn)

Syfte med detaljplanen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett tjugotal bostadshus och ett tiotal uthyrningsenheter varsamt integrerade i naturlandskapet med arkitektur som följer det framtagna gestaltningsprogrammet.

Planområdets läge

Området är en del av salthamnsområdet som ligger cirka 10 kilometer norr om Visby.

Kartbild som visar planområdes lokalisering

Tidplan

Planuppdrag i byggnadsnämnden 2019-12-17, MBN § 304.

Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 2022-10-03 till och med 2022-10-28. Nu pågår arbete med att sammanställa samrådet och ta fram ett förslag till granskning. 

Ärendenummer

MBN 2019/9366

Frågor besvaras av

Planarkitekt Elliot Sundlin
tel. 0498-26 93 30

Planhandlingar - Samråd

Utredningar - Samråd