Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så vet du om du tillhör riskgrupp i fas 3

Folkhälsomyndigheten har definierat sjukdomar och tillstånd som ingår i riskgrupp i fas 3 och därmed är prioriterade för vaccination mot covid-19.

Sjukdomar eller tillstånd som ingår i riskgrupp fas 3:

  • Diabetes typ 1 och 2
  • Downs syndrom
  • Extrem fetma (BMI på eller över 40)
  • Personer som kontrolleras i sjukvården för kronisk hjärt- och kärlsjukdom, stroke eller högt blodtryck (till exempel hjärtsvikt, kärlkramp, hjärtinfarkt, pulsåderbråck, förmaksflimmer eller förmaksfladder).
  • Personer som kontrolleras i sjukvården för kronisk lever- eller njursvikt (till exempel skrumplever, leverfibros, leversvikt, hepatit B, hepatit C, binjuresvikt eller sjukdom i binjure).
  • Personer som kontrolleras i sjukvården för kronisk lungsjukdom (till exempel KOL, svår och instabil astma eller lungemfysem).
  • Personer som har ett tillstånd som av sjukvården konstaterats innebära kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling (till exempel immunbristsjukdom, HIV, reumatoid artrit/reumatism, psoriasis eller pågående cytostatikabehandling).
  • Personer med en funktionsnedsättning eller av sjukvården konstaterad sjukdom eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och svårigheter att hosta upp slem (till exempel cerebral pares, utvecklingsstörning, cystisk fibros, lungsjukdom, Parkinsons sjukdom, demens, multipel skleros/MS eller amyotrofisk lateral skleros/ALS).
  • Personer med svårigheter att förstå och följa råden om smittskyddande åtgärder. Det gäller personer med demenssjukdom eller en kognitiv/psykisk funktionsnedsättning (till exempel utvecklingsstörning eller kronisk psykossjukdom) samt personer som lever i socialt utsatta situationer (till exempel hemlösa, papperslösa, asylsökande eller personer med missbruksproblematik).

Övriga svåra medicinska tillstånd ingår inte i fas 3

Det finns ett flertal andra medicinska tillstånd och sjukdomar som ger påverkat allmäntillstånd och orsakar begränsningar i vardagen. Trots att även dessa tillstånd är allvarliga, innefattas de inte i riskgrupp för fas 3. Folkhälsomyndigheten har definierat tillstånden ovan, som de som innebär störst risk för svår sjukdom och död i covid-19 och därmed ingår i fas 3.