Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hot och våld i nära relationer

För akut skydd eller stöd ring

SOS alarm

Telefon: 112

Socialtjänst och socialjour

På kvällar, nätter och helger kan du kontakta socialjouren för att få akut hjälp vid familje- och relationsproblem, våld i familjen eller beroendeproblematik. Socialtjänsten ansvarar för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta personer och deras barn.
 

Dagtid, vardagar

Ring Familjefrid för stöd och hjälp.
Telefonnummer: 0498-26 33 13
Kvällar, nätter och helger
Ring socialjouren vid brådskade behov av stöd och hjälp.
Telefonnummer: 0498-26 91 45.
Du kan också be att bli kopplad till socialjouren via 112 - SOS Alarm. 

Kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon som är öppen dygnet runt. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50

Terrafem

Nationell jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst som är öppen dygnet runt. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-52 10 10

Kvinnojouren Amanda

Om du eller någon annan behöver skyddat boende kan du kontakta kvinnojouren Amanda via deras akutnummer.

Telefon: 0730-49 29 01

Råd och stöd

All personal har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får prata med någon utomstående om det som kommer upp i våra samtal. Däremot är vi skyldiga att anmäla till socialtjänsten om något kommer fram som gör att vi känner oro för ett barn eller en ungdoms situation.

  • Familjefridsteamet erbjuder stödsamtal för våldsutsatta kvinnor och för barn och ungdomar som upplever våld i hemmet.
  • Beroendeverksamheten har särskild kompetens för stöd till personer med missbruksproblem. Du kan vara anonym i kontakten med beroendeverksamheten.
  • Länk till hemsida om stöd till dig som riskerar att skada den du älskar .
    Telefonlinje 020-555 666 (numret syns inte på telefonräkningen. Det är anonymt och gratis att ringa).

Barn och ungdomar som upplever våld

Är du rädd?

Har någon varit elak mot eller skadat någon du känner?

Det är inte ditt fel!

Du kan ringa till BRIS hjälptelefon när som helst, telefon: 116 111

Aktuellt

Presentationsmaterial från utbildningsdag 2018-12-17

Samverkan för ett våldsfritt Gotland 

SKL:s uppdrag för kvinnofrid 2018-2020 

Kvinnofrid i hälso- och sjukvårdsuppdraget 

Historia 

 

SOS Alarm Telefon 112

Socialjouren Region Gotland  Telefon: 0498-26 91 45,

Kvinnojouren Amanda Telefon: 0730-49 29 01

Familjefrid Telefon: 0498- 26 33 13

Kvinnofridslinjen Telefon: 020-50 50 50 Texttelefon: 020-21 22 23

Terrafem För kvinnor med utländsk bakgrund Telefon: 020-52 10 10

TROTS kvinnojour Telefon: 0725-23 23 77

BRIS, Barnens Rätt i Samhället en barnrättsorganisation som kämpar för ett bättre samhälle för barn

Fatta som arbetar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning

Föreningen Män som verkar för jämställdhet och mot mäns våld

Föreningens Storasyster som vänder sig till dig som utsatts för våldtäckt eller andra sexuella övergrepp

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade

Rädda barnen som kämpar för alla barns självklara rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet

Stiftelsen Allmänna Barnhuset som utvecklar och stödjer metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer

Terrafem Nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld, deriver bl.a. jourtelefon på andra språk

Tjejjouren.se

Tjejzonen.se

Unizon Riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld

Nationella kunskapscentrum

Barnafrid - nationellt kunskapscentrum

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK

Hedersförtryck.se Uppdrag mot hedersrelaterat våld, Länsstyrelsen Östergötland

Stödtelefon om hedersrelaterat våld och förtryck för yrkesverksamma och ideellt arbetande, Telefon 010-223 57 60

Barnombudsmannen

 

Kunskap och metodmaterial

Arbete med våldsutövare, SKL Sveriges Kommuner och Landsting

Barn som far illa - anmälan, Socialstyrelsen

Barn i människohandel - kunskapsstöd från Socialstyrelsen

Brott - miniföreläsningar från Kriminologiska Institutionen vid Stockholms Universitet

Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Funktionsnedsättning och våld, Kunskapsguiden.se

Grupper Maskuliniteter och Våld, MUCF

Hedersrelaterat våld och förtryck - samtal pågår, Jämställdhetsmyndigheten

Hjältar och monster - Samhällsvetenskapliga perspektiv på män och våld, MUCF

Infogeneratorn - Verktyg för information på olika språk; om våld, tvång och föräldrastöd

Inget att vänta på - Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga, MUCF

Inte ditt fel! - Att förebygga sexuell utsatthet, MUCF

Jag som är kille får fan inte gråta och vara rädd, rapport från Män

Jag vil veta - För barn och unga om rättigheter vid brott, Brottsoffermyndigheten

Kvinnofrid, SKL

Mina rättigheter - kunskap för barn från Barnombudsmannen

Mäns våld mot kvinnor, Unizon

Röster om manlighet - filmer om normer och maskulinitet, SKL

Samtala med barn om sexuella övergrepp och misshandel

Samtycke - tecknad kortfilmför barn om vad samtycke är

Samtycke - tecknad kortfilm "te och samtycke", Fatta man

Sexualitet efter sexuella övergrepp och våldtäkt, Föreningen Storasyster

Sexuellt våld och samtycke i praktik, Fatta

Spelproblems konsekvenser för närstående

Surfalugnt.se - För vuxna om barn och ungas vardag på internet

Stopp min kropp! - prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp, Rädda Barnen

Unga och våld - en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter, MUCF

Vill du? Filmer och lärarhandledning för diskussion om kränkningar, övergrepp och sexuellt våld, RFSU

Våld i nära relationer, Socialstyrelsen

Våld i nära relationer, kunskapsguiden .se

Våldsbejakande extremism, kunskapsguiden.se

Våldsbejakande extremism, Socialstyrelsen

Våldsförebyggande arbete, SKL Sveriges Kommuner och Landsting

Våldsutsatta barn, Rädda Barnen

Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem, Kunskapsguiden.se

 

Web-utbildningar

Socialstyrelsens utbildningar, exempelvis om könsstympning och sex mot ersättning

Hedersrelaterat våld och förtryck, från hedersförtryck.se

Våld i nära relationer, Stockholms Läns Landsting

Webbkurs om våld - NCK, Nationellt Centrum för Kvinnofrid

 

Statistik

Våld i nära relationer

Våldtäkt och sexualbrott

Barnmisshandel

 

 

www.gotland.se/självmordsförebyggande Region Gotlands sida om förebyggande av självmord där det finns information om kontaktvägar när en mår psykisk dåligt eller har tankar på självmord. Det finns även information för den som stöttar någon annan som mår dåligt och kunskap om psykisk hälsa och förebyggande av självmord.

www.gotland.se/sexuellhalsa Region Gotlands sida om Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter