Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

 
Stefan Hollmark
Regiondirektör
Telefon:  0498-26 90 45
E-post: stefan.hollmark@gotland.se
 
Anna Derwinger Hallberg
Biträdande förvaltningschef och kvalitetsdirektör 
Telefon: 0498-26 87 94
E-post:  anna.derwinger-hallberg@gotland.se
 
 

Pressbilder på regiondirektör och andra tjänstemän

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelseförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, kultur- och fritidsverksamhet, koncernstyrning och koncernsamordning samt ger internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar.

Det regionala utvecklingsansvaret innebär arbete för social, ekologisk och ekonomisk hållbar tillväxt för hela Gotland. Ansvaret omfattar i huvudsak frågor som näringslivsutveckling och landsbygdsutveckling, välfärd och folkhälsa, kompetensförsörjning och arbetsmarknad, miljö, samhällsplanering och exploatering.

Koncernstyrning omfattar regionens styrsystem, styrkort, planerings- och uppföljningsprocess med syfte att utveckla regionens organisation och processer med resurseffektivitet och i enlighet med övergripande strategisk inriktning. Arbetet omfattar i huvudsak områden som ekonomi, HR, kommunikation, verksamhet och kvalitet, digital utveckling och gemensamma resurser som fordon, arkiv samt måltid.

Ansvaret för kultur- och fritidsverksamhet omfattar kulturplanen enligt kultursamverkansmodellen, det övergripande fritidspolitiska programmet, folk- och länsbibliotek, idrottsanläggningar, stöd till kultur- och fritidsföreningar.

Koncernsamordning omfattar att utifrån brukarens behov av samordnade insatser leda arbetet med att utveckla gränssnitt och förvaltningsövergripande utvecklingsfrågor. Detta kan omfatta frågor som exempelvis integration, barn- och ungdomsfrågor, psykisk ohälsa, e-hälsa och äldre i behov av särskilt stöd.

Stöd och service omfattar att erbjuda effektiva tjänster som skapar värde för regionens medarbetare och chefer och underlättar för övriga förvaltningars verksamheter att nå sina mål. Arbetet omfattar i huvudsak HR, ekonomi, kommunikation och IT samt måltidsverksamhet.

Regionstyrelsen är ansvarig nämnd

Information om regionstyrelsen, sammanträden, kallelser och ledamöter.

 

 
Stefan Hollmark, regiondirektör och förvaltningschef
 
Anna Derwinger Hallberg, biträdande förvaltningschef