Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Händer och bönor i skida

Projektmedel för regional utveckling

Projektmedel är ett viktigt verktyg i det regionala utvecklingsarbetet. Region Gotland har cirka 29 miljoner per år i statligt anslag att bevilja till projekt som på olika sätt ska bidra till en hållbar utveckling på Gotland

Projektmedel

Region Gotland ansvarar för statliga projektmedel, även kallade regionala utvecklingsåtgärder (anslag 1:1). Du kan läsa mer om Region Gotlands projektmedel längre ned. För att ett projekt ska vara aktuellt för projektmedel ska det tydligt bidra till en hållbar utveckling på Gotland genom att uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040

Datum för att ansöka om projektmedel

Om du vill ansöka om projektmedel hos Region Gotland behöver du ta kontakt med finansieringsteamet cirka fyra veckor innan du avser att skicka in din ansökan. När du skickat in din ansökan tar det några veckor innan ni har fått ett beslut i ert ärende. Vilka datum som gäller ser du nedan.

Om du avser att ansöka om medfinansiering av Region Gotland i kombination med andra utlysningar måste du stämma av med finansieringsteamet vilken ansökningsperiod som är aktuell. 

Ansökningsperiod Sista datum för att ta kontakt med finansieringsteamet Sista ansökningsdag Preliminärt beslutsdatum
1 31 januari 2023 28 februari 2023 29 mars 2023
2 27 mars 2023 24 april 2023 23 maj 2023
3 12 juni 2023 9 augusti 2023 6 september 2023
4 6 september 2023 4 oktober 2023 1 november 2023
5 4 oktober 2023 1 november 2023 28 november 2023

 

Medel för regionala tillväxtåtgärder kallas för anslag 1:1. Det är statliga medel som fördelas årsvis och används för projekt enligt förordning (2003:596) och (2017:583).

Stöddokument:

Sökande kan vara nationella och kommunala myndigheter, lokala intressegrupper, samverkansbolag, ideella och ekonomiska föreningar. Enskilda företag eller privatpersoner kan inte söka projektmedel.

 

Projektverksamheten styrs av reglerna i förordningen (SFS 2017:583) om regionalt utvecklingsarbete samt förordningen (SFS 2003:596) om bidrag för projektverksamheten inom den regionala utvecklingspolitiken.

Projekten bedöms och prioriteras utifrån överensstämmelse med Region Gotlands regionala utvecklingsstrategi "Vårt Gotland 2040".

Stöddokument:

 

Projekt som beviljas medel har en tydlig koppling till den regionala utvecklingsstrategin "Vårt Gotland 2040".

Observera att en dialog ska ha förts med näringslivsstrateger eller andra kontaktpersoner för projektverksamhet på Region Gotland innan ansökan lämnas in.

En förutsättning för att få ta del av projektmedlen är att projektet är hållbarhetssäkrat utifrån alla tre hållbarhetsdimensioner, det vill säga social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Detta innebär att projektidéerna behöver integrera och bygga på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Hur hållbart ett projekt är avspeglar sig i dess mål, vilka målgrupper projektet vänder sig till samt innehållet i projektets aktiviteter.

Det är en fördel om projektet har flera medfinansiärer och om projektet på något sätt har forskningsanknytning.

Vill du kika på andra gotländska projekt som beviljats stöd hittar du dem via denna länk till Tillväxtverkets projektbank.

Strategier för den regionala utvecklingsstrategins styrkeområden:

Innan en ansökan skickas in till Region Gotland, tar du kontakt med finansieringsteamet.

En diskussion om hållbarhet kommer att ingå i förarbetet, som säkrar att projektets innehåll är säkrat utifrån social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Kontaktuppgifter:

 

Ansökningar kan göras löpande, men tänk på att skicka in ansökan ca 3 – 6 månader före projektet är tänkt att starta. Ansökan om projektmedel ska ej göras förrän klartecken har givits från Region Gotland.

Själva ansökan görs via Tillväxtverkets portal www.minansokan.se

Viktigt!

Om du också ska ansöka om EU-medel via Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), så görs även det i samma system, Min ansökan. Observera att du då behöver göra två ansökningar – dels genom att välja ”Regionala projektmedel” för att söka medel från Region Gotland, dels genom att välja ”Ansök om annan finansiering", för att söka EU-medel. 

 • Ansökan kan i samband med någon av Region Gotlands ansökningsomgångar.
 • Beslut tas löpande i enlighet med regionstyrelsens sammanträdesplan.
 • Tänk på att skicka in ansökan i god tid före projektstart, ca 3-6 månader.
 • Att ha god framförhållning är särskilt viktigt om ni även har sökt medfinansiering inom en EU-fond, exempelvis ERUF eller Central Baltic.
 • Beräknad handläggningstid är cirka fyra veckor från och med att ansökan är komplett.
 • Region Gotlands stöd kan maximalt utgöra 50 % av projektets totala kostnader. Summan avgörs av projektets budget, vilken tydligt beskrivs i ansökan.
 • Finns annan medfinansiering ska den utgöras av likvida medel. Egen arbetsinsats och lokaler får inte räknas som annan medfinansiering.

Följande punkter är viktiga att känna till angående utbetalning av beviljade projektmedel.

 • Beviljade projektmedel betalas ut i efterhand mot redovisade, faktiska kostnader.
 • Alla fakturor ska vara ställda till och betalda av projektägaren samt märkta med projektets namn.
 • Vid exempelvis redovisning av kostnader för resor, konferenser eller representation ska syftet anges och deltagarförteckning bifogas.
 • I beslutet om beviljande av projektmedel anges när projektet ska lägesrapportera och ansöka om utbetalning. Läs mer om lägesrapportering nedan.
 • Med sista ansökan om utbetalning ska en detaljerad slutrapport biläggas.
 • Extern utvärdering är ett krav om projektet har fått mer än 1 miljon kronor i stöd från Region Gotland.
 •  Vid lägesrapporteringen görs en Ansökan om Utbetalning (AoU) av projektmedel utifrån projektets kostnadsredovisningar.
 • Ansökan om utbetalning görs i Tillväxtverkets portal www.minansokan.se Observera att utifall att projektet har beviljats medel både från Region Gotland och Tillväxtverket behöver två olika ansökningar om utbetalning göras, en för varje finansiär.

Lägesrapportering sker två till fyra gånger om året i samband med ansökan om utbetalning (AoU) och slutrapporten görs i samband med projektets avslut inför sista ansökan om utbetalning.

Båda rapporterna ska bland annat innehålla svar på nedanstående frågeställningar.

 • Hur har projektet utvecklats mot att uppfylla de beskrivna målen?
 • Finns större avvikelser mot projektets plan, ekonomiskt och innehållsmässigt?
 • Vilka lärdomar har gjorts?
 • Har projektet fått några oväntade resultat?
 • Hur har projektet bidragit till hållbarhet (social, ekologisk och ekonomisk)?
 • Vilket resultat kan projektet redovisa och har förväntad effekt nåtts?
 • Har projektets indikatorer uppnåtts?