Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan för Visby Pipdånen 5 & 6

Miljö och byggnämnden har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag (MBN § 7 2020-02-06) att skicka ut förslag till detaljplan för fastigheterna Visby Pipdånen 5 & 6 på granskning.
 
Planen möjliggör en blandning mellan flerbostadshus och verksamheter. De gamla kulturhistoriskt intressanta verkstadsbyggnaderna skyddas. Bebyggelsen uppförs i uppbruten kvartersstruktur för att skapa skyddade gårdar på kvarterets insida och bidra till ett tydligt gaturum på den offentliga utsidan. Syftet med planen är att länka samman staden genom att komplettera parkeringen med kvarter och gårdar. Kompletteringen ska tillföra stadsdelen en ny årsring som inspireras av det historiska sammanhanget.
 
Granskningstiden är nu formellt avslutad men synpunkter tas emot löpande fram tills eventuellt antagande. Inkomna synpunkter efter granskningstidens avslutande kan dock medföra att någon rätt att överklaga en antagen plan inte har rättsverkan. Granskningshandlingar publiceras fram tills reviderade handlingar finns att tillgå.
Efter samrådet med detaljplanen har en samrådsredogörelse upprättats. Efter samrådet har följande revideringar har gjorts: 
 • Plankartan har reviderats för att följa ny SIS standard för digitalt utbyte av detaljplaneinformation.
 • Avstånd mellan byggrätter och alléträd i norr har ökats. Bestämmelse har införts för att motverka omfattande hårdgörning av marken under träden.
 • Trädfällningsförbud har tagits bort då annan lagstiftning (generellt biotop- skydd 7 kap. 11 § MB.) skyddar träden.
 • Del av byggrätt som vetter mot cirkulationen har ökats med motsvarande en våning.
 • Planen har försetts med villkor om att marken ska vara sanerad innan startbesked kan ges.
 • Planen har försetts med villkor om att infiltrationsanläggningar ska presenteras innan startbesked kan ges.
 • Plangräns och gatugränser har justerats, delvis för att möjliggöra utfarts-förbud, delvis för att en del av trottoaren ligger inom fastighetsmark.
 • Diagonalt u-område genom gård har flyttats 0,5 meter.
 • Byggrätt för underjordisk byggnad har preciserats mer.
 • Byggnadernas användning har preciserats mer.
 • Markreservat för allmän GC-trafik har lagts till på kartan.
 • Planbeskrivningen har uppdaterats och kompletterats.
Planhandlingarna finns tillgängliga nedan samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby.
 
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81 Visby, eller via e-post registrator-mbn@gotland.se, senast den 1 april 2020 . Ange ditt namn, postadress och ärendenummer MBN 2019/1228.
 

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter kan förlora sin rätt att överklaga planen. Inkomna synpunkter kommer att redovisas i ett utlåtande och utgör beslutsunderlag i den fortsatta processen.

Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst eller annan inneboende som berörs.

Har du några frågor är du välkommen att ringa Sara Lindh tfn 0498-269254, eller skicka e-post till sara.lindh@gotland.se
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen