Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Granskning av förslag till ändring av detaljplan för Visby Pilhagen 1:2

Planförslaget för Visby Pilhagen 1:2, daterat 2018-12-19, rev 2019-10-10, har varit utsänt för granskning.

OBSERVERA. Granskningen är formellt avslutad men eventuella synpunkter kan fortfarande sändas in. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftligt synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen. Planförslaget förväntas antas av Miljö- och byggnämnden 2019-12-17.

 

När antagandehandlingarna är formellt översända till Miljö- och byggnämnden för antagande kommer de publiceras nedan.

 

 

Planförslaget syftar till att ge GEAB möjligheter att utveckla och framtidssäkra det befintliga transformatorsstationsområdet på fastigheten Visby Pilhagen 1:2, beläget mellan Terra Nova, Pilhagen och Gråbo, alldeles intill länsväg 148 – Visbyleden. Planförslaget ger fastighetsägaren möjlighet att ytmässigt utöka transformatoranläggningen i syfte att försörja befintliga och planerade bostäder i södra Visby och Visborgsområdet. Omgivande markytor utgörs av fastigheten Visby Pilhagen 1:3, som ägs av Region Gotland. Transformatorstationen är ett säkerhetsklassat objekt och skyddas enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627).
 
Ett utökat planområde kommer medföra att befintlig mast om 36 meters höjd avsedd för telekommunikation måste flyttas. Masten är idag uppförd på allmän platsmark, utanför planområdet. Det nya läget för masten ska vara inom fastigheten Visby Pilhagen 1:2. Placeringen i relation till övriga tekniska anläggningar medger att den nya masten kan uppföras till en höjd om 42 meter. Det nya läget blir aktuellt först efterhand att anläggningen byggs ut.
 
 
Planens genomförande innebär att ca 4000 m2 mark planlagd för park eller
parkering (med gångväg) tas i anspråk. Region Gotlands bedömning är att
planområdet inte innehar höga naturvärden. Planen har försetts med planbestämmelser som syftar till att kompensera för förlust av ekologiska värden och ej påverka områdets möjlighet till infiltration av grundvatten.
Planförslaget anses förenligt med fördjupad översiktsplan för Hela Visby 2025. Planen hanteras med standardförfarande.
 
Efter samrådet har revideringar på plankarta och i planbeskrivning gjorts. I korthet (fullständiga ställningstaganden se samrådsredogörelse):
 
Plankarta & planbeskrivning
 • Planområdet har utökats.
 • Plankartans område E – tekniska anläggningar har utökats. Området innefattar angöring från Jungmansgatan i NV samt ett nytt läge för en högre mast än dagens befintliga om 36 meter. Den nya placeringen medger att en 42 meter hög mast kan uppföras.
 • Planbeskrivningen har utvecklat hur naturkompenserande åtgärder kan ske inom planområdet. I huvudsak föreslås så ske på prickad mark som inte får bebyggas och där anläggningens driftsäkerhet inte äventyras.
 • Plankartan har förtydligats rörande angöring från Jungmansgatan i NV. Området har försetts med begränsningar i utnyttjande (prickmark som inte får bebyggas, parkering får ej finnas, markbeläggning får ej förhindra infiltration samt förbud mot inhägnad).
 • Prickade ytor som inte får bebyggas har utökats runt hela anläggningens avgränsning.
 • Geoteknisk och miljögeoteknisk utredning har genomförts. Planbeskrivningen har förtydligats utifrån resultatet.
 • Beskrivningar om områdets infiltrationsmöjligheter samt åtgärdens eventuella påverkan på vattenskyddsområdet och miljökonsekvensnorm vatten har utvecklats. Något marksaneringsbehov, behov av särskilda skyddsåtgärder eller ökad risk för negativ påverkan för grundvattnet, jämfört med nuläget, ej bedöms föreligga.
 • Bestämmelse om exploateringens omfattning har införts; e1 12,5% - Största byggnadsarea är angivet värde i procent av fastighetsytan inom användningsområdet. Byggrätten motsvarar ca 385 m2 varav ca 125 m2 är i anspråkstaget.
 • Beskrivningar rörande markanvändning för allmän plats i form av Park och Gång- & cykelväg har införts.
 • Bestämmelse om placering rörande säkerhetsavstånd från mast för ny och befintlig bebyggelse har förtydligats, p1.
 • Bestämmelse om byggnaders utformning rörande förbud mot fönster har införts; f1.
 • Markreservat för allmännyttig luftledning på allmän plats har införts; l1.
 • Administrativ bestämmelse rörande antal master inom kvartersmark har införts; a1.
 • Genomförandetiden har reducerats från 15 till 5 år i syfte att uppnå högre flexibilitet.
 • Planområdet har utökats med allmän platsmark Park och Gång- och cykelväg.
 • Kommunalt huvudmannaskap för allmän plats har införts.
 • Planbeskrivningen har kompletterats med genomförd flyghinderanalys. Flyghinderanalysen visar att några flygtekniska hinder ej föreligger för den nya mastens föreslagna läge och höjd.
 • Redaktionella justeringar har genomförts.
Planförslaget var utsänt för granskning under perioden 10 oktober 2019 t o m 27 oktober 2019.
 
Samtliga planhandlingar finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida: http://www.gotland.se/detaljplan
 
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-bn@gotland.se. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (MBN 2019/1727 (BN 2017/734)).
 
Inkomna synpunkter sammanställs och besvaras i ett granskningsutlåtande vilket bifogas antagandehandlingarna. Den som i samråd eller granskning yttrat sig äger rätten att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av detaljplan. 
 
Upplysningar lämnas av Christian Björkman, fysisk planerare; tfn 0498-269064, eller e-post; christian.bjorkman@gotland.se
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet PLAN.
 
Observera att upprättad grundkarta och fastighetsförteckning ej publiceras med hänvisning till GDPR.