Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detaljplan för Visby Pilhagen 1:2

 

Miljö- och byggnämnden beslutade § 303, 2019-12-17 att anta ett förslag till detaljplan för Visby Pilhagen 1:2, Region Gotland, daterat 2019-12-04, i enlighet med kap 5 § 27 Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Beslut enligt reglemente RF 2018-12-17 § 70.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 2020-01-10.

 

Planförslaget syftar till att ge GEAB möjligheter att utveckla och framtidssäkra det befintliga transformatorsstationsområdet på fastigheten Visby Pilhagen 1:2, beläget mellan Terra Nova, Pilhagen och Gråbo, alldeles intill länsväg 148 – Visbyleden. Planförslaget ger fastighetsägaren möjlighet att ytmässigt utöka transformatoranläggningen i syfte att försörja befintliga och planerade bostäder i södra Visby och Visborgsområdet. Omgivande markytor utgörs av fastigheten Visby Pilhagen 1:3, som ägs av Region Gotland. Transformatorstationen är ett säkerhetsklassat objekt och skyddas enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627).
 
Ett utökat planområde medför att befintlig mast om 36 meters höjd avsedd för telekommunikation flyttas. Masten är idag uppförd på allmän platsmark, utanför planområdet. Det nya läget för masten ska vara inom fastigheten Visby Pilhagen 1:2. Placeringen i relation till övriga tekniska anläggningar medger att den nya masten kan uppföras till en höjd om 42 meter. Det nya läget blir aktuellt först efterhand att anläggningen byggs ut.
 
 
Planens genomförande innebär att ca 4000 m2 mark planlagd för park eller
parkering (med gångväg) tas i anspråk. Region Gotlands bedömning är att
planområdet inte innehar höga naturvärden. Planen har försetts med planbestämmelser som syftar till att kompensera för förlust av ekologiska värden och ej påverka områdets möjlighet till infiltration av grundvatten.
Planförslaget anses förenligt med fördjupad översiktsplan för Hela Visby 2025 och har hanterats med standardförfarande.
 
Laga kraftvunna planhandlingar återfinns nedan fram tills publicering i det samlade detaljplanelagret här
 
Upplysningar lämnas av Christian Björkman, fysisk planerare; tfn 0498-269064, eller e-post; christian.bjorkman@gotland.se
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet PLAN.