Kontakt

Björn Persson, dataskyddsombud
Telefon: 073-687 22 23
E-post: dataskyddsombud@gotland.se

Integritetsskyddsmyndigheten - tillsynsmyndighet
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här behandlar Region Gotland personuppgifter

För att kunna fullgöra våra skyldigheter och åtaganden mot invånare, patienter, fastighetsägare, näringsidkare, myndigheter med flera behandlar Region Gotland personuppgifter. Uppgifterna behövs bland annat för handläggning av ansökningar, patient- eller elevdokumentation med mera. Endast behörig personal har tillgång till registren och kan söka i dem.

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Personuppgifter är exempelvis namn, adress, personnummer, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning och identifikationer online. Likaså  personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Personuppgifter får bara samlas in och behandlas för vissa särskilt angivna ändamål (rättsliga grunder). Vilka dessa särskilt angivna ändamål är anges i dataskydds­förordningen. All behandling (all hantering av personuppgifter utgör behandling) av personuppgifter som Region Gotland utför måste därför vila på minst en av dessa rättsliga grunder. Annars är behandlingen inte tillåten.

För de uppgifter som hämtas in av regionens olika verksamheter är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med exempelvis myndighetsutövning, för att kunna fullgöra en skyldighet som åligger kommunen eller att ett avtalsförhållande föreligger. 

Uppgifterna som behandlas lämnas i vissa fall vidare till andra förvaltningar inom kommunen, Statistiska Centralbyrån, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan med flera myndigheter för att vi ska kunna fullgöra rättsliga skyldigheter.

Personuppgifterna sparas så länge regionen sköter ditt ärende. Regionen styrs av regelverket kring allmänna handlingar. Vi måste även följa reglerna i tryckfrihets­förordningen, Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och Arkivlagen (1990:782).

Det är respektive nämnd och styrelse som är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom respektive verksamhet och därmed ytterst ansvarig för sin behandling av personuppgifter.

Information och registerutdrag
Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter om dig som finns i våra system och hur vi behandlar dem. Du kan få reda på detta genom att fylla i en begäran via vår e-tjänst: 

Personuppgifter - utdrag, ändring och radering

För att kunna använda tjänsten krävs att du har e-legitimation.

Du kan också begära ut uppgifterna personligen i vår reception på Visborg, Visborgsallén 19 i Visby. Du behöver kunna legitimera dig. Om du begär ut uppgifter avseende någon annan person än dig själv måste du visa fullmakt.

 

Tjänsten är kostnadsfri, men om möjligheten att få information missbrukas kan det komma att medföra att Region Gotland börjar ta betalt för att lämna ut informationen eller att Region Gotland inte tillmötesgår begäran om att få information.

Rättelse, radering, rätten att bli bortglömd och återkallande av samtycke
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Men det finns undantag från rätten till radering om Region Gotland behöver uppgifterna för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Enskilda har därför inte rätt att få exempelvis allmänna handlingar gallrade.

Om den rättsliga grunden för en behandling av personuppgifter är ett samtycke från dig har du rätt att återkalla samtycket. Ett återkallande av ett samtycke påverkar dock inte lagligheten av personuppgiftsbehandlingen för tiden innan samtycket återkallades.

Kontakt och rätt att lämna klagomål
Region Gotland har ett dataskyddsombud vars uppdrag är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud om du vill diskutera ett integritetsärende. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet återfinns under "Kontakta oss" överst på sidan.

Integritetsskyddsmyndigheten är den tillsynsmyndighet som du kan kontakta om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Integritetsskyddsmyndigheten har bland annat möjlighet att utfärda varningar och tillrättavisningar och kan förelägga organisationer eller myndigheter att vidta åtgärder om behandlingar strider mot bestämmelserna i dataskyddsförordningen.