Kontakt

Åsa Hedqvist
Resursområdeschef öppenvård, Visby lasarett
 
Magne Hovland
Kommunikatör
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nya patientlagen, aktuell information

En ny patientlag Infördes den 1 januari 2015. Patientlagens intention är att stärka och tydliggöra patientens ställning i vården, samt att stärka patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Patientlagen ger utökade valmöjligheter för patienter inom all öppenvård. Arbete för att implementera den nya lagstiftningen pågår.

Till höger finns länkar till information riktad till personal/vårdgivare samt information till invånare/patienter.

Rätt att välja öppenvård i hela landet
Du har också rätt att välja offentligfinansierad öppenvård var som helst i Sverige. Med öppenvård menas både besök och exempelvis operationer där du inte behöver bli inlagd. 
 
Valfriheten gäller såväl besök på vårdcentraler som på specialistmottagningar. Du kan t ex lista dig på en vårdcentral i annat län.
 
Om du väljer att få din vård någon annanstans än på Gotland står du själv för kostnader för resa och eventuellt boende.