Kontakt

Gustav Melén
Uppsala universitet, samverkansledare UU Innovation
E-post: gustav.melen@uu.se

Lisa Stark
Region Gotland, samverkansledare
Telefon: 0498-26 33 06
E-post:  lisa.stark@gotland.se

Helena Martinger
Telefon: 070-447 91 70
E-post: helena.martinger@gotland.se

Katarina Billman
Telefon: 070-447 90 33
E-post: katarina.billman@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Partnerskap mellan Region Gotland och Uppsala universitet

Region Gotland och Uppsala universitet har en överenskommelse om strategiskt samarbete för långsiktigt kunskapsutbyte mellan organisationerna.

Ett väl fungerande samarbete mellan Region Gotland och Uppsala universitet är viktigt för Region Gotlands, universitetets och hela Gotlands utveckling. Regionen och universitet har samarbetat i ett strategiskt partnerskap sedan 2017.


Mål

Gotland – den innovativa kunskapsregionen i Östersjön

Genom samverkan kring forskning och innovation stärks Gotlands attraktionskraft, utvecklas välfärdstjänsterna och viktiga bidrag sker till nya och kunskapsintensiva företag på ön. Uppsala universitet stärker genom samverkan utbildningens och forskningens kvalitet. Under avtalsperioden läggs särskilt fokus på innovationskraft inom hälso- och sjukvårdsområdet och en hållbar samhällsutveckling.

Fokusområden 2021 - 2024

Forskning och innovation

Regionen och universitetet har en nära och tät dialog som leder till att flera forsknings- och innovationsprojekt kan genomföras i samverkan mellan parterna. Projekten bidrar till att utveckla välfärden, stärka  utvecklingskraften på Gotland och att nå en hållbar tillväxt.

Utbildning och studentsamverkan

Regionen och universitetet bygger långsiktiga relationer som stärker Gotland som en attraktiv plats för studier och arbete.  Studenter ger regionens verksamheter kreativa impulser och får samtidigt fördjupade insikter i vad de framtida välfärdsutmaningarna kräver av oss. Viktiga kontakter knyts, utvecklingskraft och kompetensförsörjning stärks genom att Region Gotland och Uppsala universitet utvecklas tillsammans.


Ta del av partnerskapsavtalet här

Vill du veta mer om partnerskapet?

Kontakta gärna någon av partnerskapets samverkansledare.

Catrine Wikström

Region Gotland, samverkansledare
Telefon: 0498-26 96 48, 070-447 67 21
E-post:  catrine.wikstrom@gotland.se

Gustav Melén
Uppsala universitet, samverkansledare UU Innovation
E-post: gustav.melen@uu.se

 

Partnerskapet stödjer innovation och forskning inom hälso- och sjukvården ihop med  Science park Gotland

Innovationssystem Gotland är ett projekt som inriktar sig särskilt mot innovation och forskning i hälso- och sjukvården. I detta tvååriga projekt samverkar Region Gotland, Uppsala universitet och Science Park i syfte att stärka det gotländska innovationssystemet och näringslivet.

Samarbetet utgår från det strategiska partnerskap som finns mellan Regionen och Uppsala universitet. Projektet finansieras av EU-medel från Europeiska regionalfonden och nationella tillväxtmedel.

Vad erbjuder projektet?

Projektet fångar upp och stöttar utveckling av medarbetares och gruppers idéer på två möjliga sätt:

  • En idé, fråga eller utmaning kan bli en forskningsförstudie i samverkan med forskare på Uppsala universitet.
  • En idé kan bli en kommersialiserbar produkt eller tjänst i samarbete med Science Park.

Det finns möjlighet att få process- och finansiellt stöd.

 

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta gärna någon av projektets innovationslotsar.

Helena Martinger
Telefon: 070-447 91 70
E-post: helena.martinger@gotland.se

Katarina Billman
Telefon: 070-447 90 33
E-post: katarina.billman@gotland.se