Kontakt

Frida Brunner
Projektledare
Telefon: 0498-26 93 74
E-post: frida.brunner@gotland.se

Jenny Sandberg
Samhällsplanerare, biträdande projektledare
Telefon: 0498-26 96 39
E-post: jenny.sandberg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Översiktsplan Gotland 2040

Region Gotland arbetar nu för att ta fram en ny översiktsplan. I den planerar vi för hur Gotland ska utvecklas och bevaras på lång sikt. Till exempel vart och hur man kan bygga, hur kulturmiljöerna ska utvecklas och naturvärden bevaras, och mycket annat. Under 2021 kommer förslaget på översiktsplan 2040 gå ut på samråd. Det betyder att alla kommer ha möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Nu har arbetet startat med att ta fram en ny översiktsplan.

Hur ska vi planera för den framtida utvecklingen av nya bostäder, verksamheter, för våra kulturmiljöer, vatten och avlopp, nya energislag, våra kuster och vårt hav? Och hur ska det samsas med varandra och med naturvärden, riksintressen och i ett förändrat klimat? Under 2020 arbetar vi fram ett samrådsförslag som beräknas gå ut på samråd 2021. Under samrådet kommer alla ha möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
 
 
 
 
 

Tidig dialog – läs mer om vilka idéer och förslag som kom in:

Under 2020 hade boende, besökare och företagare möjlighet att berätta hur de ville att Gotland skulle utvecklas. De gjorde det genom att lämna synpunkter direkt på en interaktiv karta i en tidig dialog. Klicka på länken nedan så kommer du till kartan där du kan läsa de synpunkter som kommit in. Kartan togs fram som en del av Region Gotlands digitaliseringsprojekt DiSa – digital samhällsbyggnad.

Tidig dialog - Översiktsplan2040 

Bygg Gotland 2010-2025 är regionens översiktsplan sedan 2010. En översiktsplan är en kommuns och i vårt fall regionens, strategiska plan för hur den fysiska miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska ge vägledning för kommande beslut som rör mark och vattenanvändning på Gotland. Nu är det dags att revidera den planen!