Kontakt

Frida Brunner
Samhällsgeograf och projektledare
Telefon: 0498-26 93 74
E-post: frida.brunner@gotland.se

Jenny Sandberg
Samhällsplanerare
Telefon: 0498-26 96 39
E-post: jenny.sandberg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands översiktliga planering

För att säkerställa markanvändningen i ett längre perspektiv ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan.

En översiktsplan för Region Gotland, Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025, antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79. Planen vann laga kraft den 15 juli 2010. 

Översiktsplanen sammanfattar regionens intentioner avseende hur mark- och vattenområden i regionen bör användas för att på lämpligast sätt stödja regionens strävanden och målsättningar inom olika områden.

Den översiktliga planeringen handlar inte bara om att lokalisera mark- och vattenområden för olika exploateringsändamål. Det handlar i lika stor utsträckning om att på bästa sätt skydda och säkerställa värdefulla natur- och kulturområden på Gotland.

Översiktsplanen har till uppgift att vara vägledande i den fysiska planeringen för myndigheter och enskilda. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande. Om regionens eller andra myndigheters beslut avviker från översiktsplanen ska motiven för denna avvikelse framgå av beslutet.

Fördjupade översiktsplaner

Nästa steg i den översiktliga planeringen är fördjupade översiktsplaner. De genomförs på ett mer avgränsat område där förutsättningar studeras mer detaljerat, och ligger sedan till grund för områdets fortsatta detaljplaneläggning.

Fördjupade översiktsplaner är också grundläggande vid bygglovgivning.