Kontakt

Överförmyndarnämnden
Besöksadress: 
Visborgsallén, gå till reception och få vidare vägvisning.
Postadress: 621 81 Visby 
Fax: 0498-26 33 54
 
Telefontider
Måndag och onsdag klockan 09.30 - 11.30
Telefon handläggare: 0498-26 99 20

Besökstid
Drop-in tisdagar 09.30 - 11.30
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter. Nämnden handlägger ungefär 1 200 ärenden per år. 

Varje kommun ska enligt lag ha en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Sedan 1 januari 2007 har Region Gotland en överförmyndarnämnd. Nämnden består av tre ledamöter med tre ersättare och väljs av regionfullmäktige.  

Överförmyndarnämnden och kansliets arbete granskas av Länsstyrelsen i Stockholm.

Överförmyndarnämndens kansli

Kansliet är överförmyndarnämndens administrativa, beredande och verkställande organisation och har som uppgift att, som företrädare för nämnden:

  • Utreda behov av godmanskap, förvaltarskap och medförmyndaruppdrag
  • Föreslå tingsrätten personer för god man- och förvaltarskap
  • Kontrollera hur gode män och förvaltare sköter sina uppdrag
  • Besluta om arvoden och ersättningar till gode män och förvaltare
  • Granska föräldrars förvaltning av barns tillgångar/fast egendom
  • Granska arvskiften då omyndiga eller personer med god man eller förvaltare är arvtagare
  • Utse god man för ensamkommande barn
  • Utfärda förvaltarfrihetsbevis