Kontakt

Katrin Rindlaug
Jämställdhetsstrateg
Telefon: 0498-26 94 10
E-post: katrin.rindlaug@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samverkan med idéburna organisationer

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa. Rätten till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det finns flera olika forum för samråd och informationsutbyte inom regionen.

Överenskommelsen

Region Gotland har tillsammans med idéburna organisationer skapat en gemensam plattform för att stärka samverkan inom det sociala och hälsofrämjande arbetet i offentlig sektor. Målet är att stärka de idéburna organisationers självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare.