Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan för Visby Ordboken 5 och 11

Miljö- och byggnämnden beslutade 2019-12-17, § 301 att anta ett förslag till detaljplan för VISBY ORDBOKEN 5 och 11, Region Gotland, daterad 2019-12-04.

Enligt Region Gotlands diarium har vid överklagandetidens utgång beslutet inte överklagats. Det har till följd härav vunnit laga kraft den 11 januari 2020.

Syftet med planförslaget är att omvandla nuvarande handelsändamål till ett område för bostadsändamål i form av flerbostadshus. Området ska vara väl anpassat till omgivningen vad gäller bebyggelsestruktur, skala och utformning.

Byggnaderna ska ha en välgestaltad arkitektur och dess placering utmed Stenkumlaväg bidrar till att gaturummet förstärks. Kvarteret ansluter närmast gaturummet till den mer storskaliga bebyggelsen längs Stenkumlavägs västra sida samtidigt som skalan i bebyggelsen tas ned mot villabebyggelsen.

För att stärka stadsmässigheten utmed Stenkumlaväg och ge ytterligare stadsliv åt gatan ska verksamheter integreras i bottenvåning mot Stenkumlaväg samt träd planteras. Bebyggelsen i kvarteret placeras kring en gemensam bilfri gård, som ska planteras. Gården får underbyggas med parkering.

Detaljplanen bedöms överensstämma med fördjupad översiktsplan för Visby. Planområdet ligger i Visbys södra del i området Värnhem.

Samtliga planhandlingar finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se/detaljplan